خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26736   بروزرسانی: 18-04-1399

Hossein Asakereh

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 اسماعیل نصر آبادی بهمن  1391جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی واکاوی تغییرات توزیع فراوانی بارش های روزانه ی ایران   استاد مشاور
4 زهره مریانجی شهريور  1391جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران   استاد راهنما
3 نصرت فرهادی ارديبهشت  1393اقلیم شناسی تحليل شرايط جوی تؤام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی   استاد راهنما
2 سعید بلیانی آبان  1394آب و هواشناسی تحلیل آماري،سینوپتیکی تغییرات رژیم بارش منطقه شمالی خلیج فارس منطقه مورد مطالعه:حوضه هاي آبریز حله و مند   استاد مشاور
1 یونس خسروی مرداد  1394آب و هواشناسی تحلیل فضایی فشار بخار آب و بررسی سینوپتیکی ناهنجاری های آن در جنوب و جنوب غرب ایران   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
56 یوسف صدایی شهريور  1386اقلیم شناسی اقلیم و معماری شهر سراب   استاد راهنما
55 نوید کسائیان بهمن  1386اقلیم شناسی تحلیلی آماری - اقلیمی بر خشکسالی های استان گیلان   استاد راهنما
54 مصطفی امیرعشایری بهمن  1386اقلیم شناسی هیدرواقلیم رودخانه لاوین پیرانشهر   استاد راهنما
53 فرشته مازینی بهمن  1387اقلیم شناسی احتمال تواتر خشکسالی ها و ترسالی های استان گلستان    استاد راهنما
52 سعیده اشرفی بهمن  1388اقلیم شناسی پهنه بندی اقلیمی - بارشی شمال غرب ایران   استاد راهنما
51 سهیلا ملکی بهمن  1388اقلیم شناسی تجزیه مولفه های اصلی دمای استان زنجان   استاد راهنما
50 زهره سیفی پور مهر  1389اقلیم شناسی مدل سازی مکانی بارش ایران   استاد راهنما
49 رباب رزمی تير  1389اقلیم شناسی تغییر رژیم بارندگی در منطقه آذربایجان ایران   استاد راهنما
48 نصرت فرهادی شهريور  1388اقلیم شناسی بررسی تغییر رژیم دمای استان خوزستان طی دهه های اخیر   استاد راهنما
47 فاطمه ستوده مهر  1389اقلیم شناسی رابطه الگوهای فشار روزانه سطح دریا با بارش اوایل پاییز ( سپتامبر- اکتبر) در استان گیلان   استاد راهنما
46 علی بیات شهريور  1389اقلیم شناسی تحلیل سری های زمانی بارش سالانه شهر زنجان   استاد راهنما
45 مختار وکیلی مهر  1389اقلیم شناسی تحلیل سری های زمانی بارش سالانه شهر سنندج   استاد راهنما
44 حلیمه کارگر شهريور  1390اقلیم شناسی تحليل اقليمي پديده شرجي در استان خوزستان    استاد راهنما
43 مهرانه بابائی کوکنده شهريور  1390اقلیم شناسی تحليل روند بارش هاي فرين استان مازندران طي دهه هاي اخير   استاد راهنما
42 سهیلا شیرمحمدی آبان  1390اقلیم شناسی مدل سازي فوريه دما و بارش ماهانه شهر زنجان    استاد راهنما
41 صغری سلطانی اسفند  1390اقلیم شناسی تحليل همديد با رش هاي سنگين در شمال غرب ايران   استاد راهنما
40 حسن شادمان اسفند  1391اقلیم شناسی تحلیل همدید موج های گرمایی ایران   استاد راهنما
39 فاطمه نامی مهر  1391اقلیم شناسی تحلیل همدید-پویشی پدیده شرجی در سواحل جنوبی دریای خزر   استاد راهنما
38 سهیلا رحیمی شهريور  1391اقلیم شناسی تحلیل همدید یخبندان های فراگیر ایران   استاد راهنما
37 مهین سجادی مهر  1392اقلیم شناسی واكاوي همديد تيپ هاي هواي شهر سقز    استاد راهنما
36 شیما رضایی مهر  1392آب و هواشناسی سینوپتیک واکاوی زمانی - مکانی زبانه کم فشار دریای سرخ   استاد راهنما
35 آذر بیرانوند مهر  1392آب و هواشناسی سینوپتیک تغییرات زمانی - مکانی رودباد جنب حاره بر روی ایران   استاد راهنما
34 مختار فتاحیان مهر  1392آب و هواشناسی سینوپتیک تغییرات زمانی - مکانی پرفشار جنب حاره (STHP) بر روی ناحیه اقلیمی ایران   استاد راهنما
33 سید مهدی دوستکامیان مهر  1392آب و هواشناسی سینوپتیک بررسی تغییرات زمانی و مکانی آب قابل بارش جو ایران زمین   استاد راهنما
32 نسرین ورناصری قندعلی شهريور  1393آب و هواشناسی سینوپتیک تحلیل همدیدی خشکسالی های فراگیر استان خوزستان طی دهه های اخیر   استاد راهنما
31 سیده مهین سجادی مهر  1392آب و هواشناسی سینوپتیک واکاوی همدید تیپ های هوای شهر سقز   استاد راهنما
30 زهرا ربیعی غفار شهريور  1393آب و هواشناسی سینوپتیک سامانه های همدید توام با فازهای مختلف نوسان شمالگان (AO) و اثر آن بر دمای زمستانه ایران   استاد راهنما
29 زینب شامحمدی شهريور  1393آب و هواشناسی سینوپتیک تاثیر فازهای مختلف نوسانات اطلس شمالی (NAO) بر سامانه های بارش زای زمستانه در ایران   استاد راهنما
28 علی شاهبایی کوتنایی مهر  1393آب و هواشناسی سینوپتیک تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران   استاد راهنما
27 سکینه خانی تملیه شهريور  1393آب و هواشناسی سینوپتیک سامانه های همدید موثر بر دمای ایران طی فازهای مختلف انسو   استاد راهنما
26 سیده کبری موسوی اسفند  1393آب و هواشناسی کاربردی بررسی اقلیمی توان فرسایشی باد در استان خوزستان   استاد راهنما
25 نرگس حسامی اسفند  1393آب و هواشناسی سینوپتیک واکاوی همدید الگوهای جوی همراه با بارش های سیل زا در حوضه بازفت   استاد راهنما
24 رویا امیری مهر  1394آب و هواشناسی تحلیل همدید-پویشی امواج گرمایی استان کردستان   استاد مشاور
23 شیوا محمدی بهمن  1393جغرافیای طبیعی (هیدروژئومورفولوژی) پایش ساختار ژئوکلیماتیک حوضه های هیدروژئومورفولوژیک با تاکید بر شبکه ی هیدروگرافی (مطالعه ی موردی : حوضه ی مهارلو)   استاد مشاور
22 زهرا حبیبی نیا شهريور  1391جغرافیای طبیعی بررسی و تحلیل پتانسیل انرژی خورشیدی شمال غرب ایران   استاد مشاور
21 سکینه کارساز خرداد  1389جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی شناسایی شرایط همدید همراه با بارش در ناحیه ی نیمه پربارش زاگرس جنوبی   استاد مشاور
20 فرشته حسینعلی پورجزی خرداد  1389جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی شناسایی شرایط همدید همراه با بارش در پهنه ی کم بارش جنوبی   استاد مشاور
19 نسرین محمدیان آذر  1389جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی بررسی وضعیت یخبندان های بهاره در کرمانشاه (با تاکید بر خسارت محصولات باغی)   استاد مشاور
18 سید محمد حسینی بهمن  1388جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی شرایط همدید همراه با بارش در پهنه ی نیمه پربارش خزری   استاد مشاور
17 داود هزارخوانی شهريور  1387جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی تحلیل شرایط استان قم به منظور تهیه تقویم اقلیمی- توریستی   استاد مشاور
16 عبدالعلی صفری شهريور  1386جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی بررسی شرایط اقلیمی کاشت کلزادر استان زنجان   استاد مشاور
15 ابراهیم غریبی مهر  1388جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی تحلیل و پیش بینی آماری فعالیت مراکز عمل جوی و ارتباط آن با بارش ایران   استاد مشاور
14 هلاله فهیمی مهر  1388جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی بررسی رابطه ی عناصر اقلیمی و تشدید بیماری های قلبی - عروقی و تنفسی در شهرستان مهاباد (با تاکید بر دما و رطوبت)   استاد مشاور
13 یونس اکبرزاده مهر  1387جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی تحلیل زمانی و مکانی بارش تگرگ در آذربایجان شرقی   استاد مشاور
12 شهین ابدالی مهر  1394آب و هواشناسی سینوپتیک تحلیل آماری - همدیدی یخبندان های بهاره در شمال غرب ایران   استاد مشاور
11 فرزاد ولدی اسفند  1393آب و هواشناسی کاربردی ارزیابی توان اقلیمی انرژی باد به منظور تولید برق در ایران   استاد راهنما
10 فرزانه فتحی اسفند  1393آب و هواشناسی کاربردی برآورد تبخیر و کمبود آب در خوزستان طی دهه های اخیر   استاد راهنما
9 مظاهر ابوالحسنی خرداد  1389آب و هواشناسی شناسایی شرایط همدید همراه با بارش در پهنه نیمه پربارش زاگرس شمالی   استاد مشاور
8 رضا نظری تير  1386آب و هواشناسی بررسی تغییرات دامنه شبانه روزی دما در ایران   استاد مشاور
7 نیره جیریایی دي  1394آب و هواشناسی سینوپتیک ارزیابی تابع جبهه زایی توام با بارش برف فراگیر زمستانه ایران   استاد راهنما
6 لیدا ویسمریدی دي  1394آب و هواشناسی سینوپتیک ارزیابی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش های ایران   استاد راهنما
5 لیلا احدی دي  1394آب و هواشناسی کاربردی مطالعه آلاینده‌های جو - آستانه سلامتی انسان در شهر تبریز طی دوره آماری 2013 – 2004   استاد راهنما
4 فریبا صیادی شهريور  1391آب و هواشناسی تحلیل و پیش بینی روزهای خشک ایران زمین بااستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی   استاد راهنما
3 مونا اکبری مهر  1395آب و هواشناسی سینوپتیک بررسی رابطه نمایه مداری و نصف النهاری باد بر بارش زمستانه ایران زمین   استاد راهنما
2 سهیلا مفاخری مهر  1395آب و هواشناسی سینوپتیک بررسی رابطه نمایه مداری و نصف النهاری باد بر دمای زمستانه ایران زمین   استاد راهنما
1 محمد محمدی شهريور  1395اقلیم شناسی کاربردی رابطه تغییرات برخی عناصر اقلیمی و مصرف گاز طبیعی در شهر زنجان طی دهه اخیر   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 مهناز جعفری خرداد  1392آب و هواشناسی تحلیل احتمالاتی سالهای پربارش ایران   استاد راهنما
4 فرهاد رشیدی تير  1392آب و هواشناسی تحلیل بارشهای ابر سنگین ایران طی دوره آماری 2005-1965   استاد راهنما
3 نیره جیریایی تير  1392آب و هواشناسی تحلیل احتمالاتی خشکسالیهای شدید در ایران طی دوره آماری 2005-1965   استاد راهنما
2 الهام دوستی فر تير  1392آب و هواشناسی تحلیل احتمالاتی بارشهای سنگین در ایران طی دوره آماری 2005-1965   استاد راهنما
1 لیلا احدی تير  1392آب و هواشناسی تحلیل احتمالاتی سالهای کم بارش در ایران طی دوره آماری 2005-1965   استاد راهنما