خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22769   بروزرسانی: 09-10-1399

Eslam Javadnia

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 امیر نیکنام شهريور  89نقشه برداری کاربرد سنجش از دور در آنالیز شهری  
9 محمد شهسواری خرداد  1390مهدسی نقشه برداری بررسی دقت تصاویر گوگل ارث   
8 علی معینی خرداد  1390مهندسی نقشه برداری تولید DEM از تصاویر ماهواره ای توسط نرم افزار PCI-Geomatica  
7 حسین کاظمی نیا خرداد  90مهندسی نقشه برداری ارتفاع سنجی راداری  
6 نازنین شعبانی بهمن  1398مهندسی نقشه برداری بررسی طوفان های گردو غباری با استفاده از تصاویر ماهواره ای در غرب و جنوب غربی ایران   استاد راهنما
5 سیاوش منتظری بهمن  1398مهندسی نقشه برداری بررسی آلودگی شهر تهران با استفاده از داده های زمینی و ماهواره ای   استاد راهنما
4 شیما واعظی بهمن  1398مهندسی نقشه برداری بررسی و پایش گردوغبار در شهر تهران با استفاده از داده های ماهواره ای و زمینی   استاد راهنما
3 الهام محمدی ارديبهشت  1399مهندسی نقشه برداری بررسی آلودگی شهر زنجان با استفاده از داده های ماهواره ای و اندازه گیریهای زمینی   استاد راهنما
2 ملیکا جعفری ارديبهشت  1399مهندسی نقشه برداری پایش آلودگی شهر کرج با استفاده از داده های ماهواره ای و زمینی   استاد راهنما
1 ریحانه مهدی پور ارديبهشت  1399مهندسی نقشه برداری ترسیم نقشه های مسیر و محاسبه حجم عملیات خاکبردای با استفاده از نرم افزار Civil 3D   استاد راهنما