خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24554   بروزرسانی: 10-01-1399

Farhad Khoeini

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 سیما شکرفروش شهريور  1397علوم و فناوری نانو بررسی ویژگی های الکتریکی و نوری نانونوارهای فسفرین   استاد راهنما
2 مریم خلخالی بهمن  1397علوم و فناوری نانو بررسي ويژگيهاي گرمايي نانو ساختارهاي شبه يك بعدي سيليكوني به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي   استاد راهنما
1 فرخ یوسفی در حال انجامفیزیک-ماده چگال بررسی ترابرد گرمایی نانوساختارهای شبه یک بعدی برپایه کربن: به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
22 کامیار قادری اسفند  1392فیزیک بررسی ترابرد الکترون در ترانزیستورهای تونلزنی اثر میدانی گرافینی   استاد راهنما
21 عادله کریمی حاج خادمی بهمن  1392علوم و فناوری نانو اثر ناخالصی بر ترابرد اکترونی در نانونوارهای گرافینی S- شکل   استاد راهنما
20 مریم مطهری توچایی بهمن  1392فیزیک اثر کرنش بر خواص ترابرد الکترونی نانونوارهای گرافینی ابرشبکه   استاد راهنما
19 معرفت اله علیجانی مهر  1392فیزیک بررسی برخی کج فهمی ها در مورد برهمنهی و اندازه گیری در آموزش مکانیک کوانتومی   استاد راهنما
18 مریم خلخالی شهريور  1393علوم و فناوری نانو بررسی اثر پوشش¬های پلیمری گوناگون بر روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست در MRI   استاد راهنما
17 لیلا رزاقی بهمن  1393علوم و فناوری نانو مطالعه ترابرد وابسته به اسپین در نانو نوارهای گرافینی خمیده   استاد راهنما
16 سپیده رشوند آوه اسفند  1393علوم و فناوری نانو پیکربندی اسپینی و ترابرد وابسته به اسپین در سیلیسین   استاد راهنما
15 مهسا احمدیار لسبومحله مهر  1394فیزیک بررسی ویژگی های ترابرد الکترونی در یک نانوورقه بورفنی    استاد راهنما
14 سعیده محمدی مهر  1394علوم و فناوری نانو بررسی ویژگی های الکتریکی نانوساختارهای گرافین-DNA   استاد راهنما
13 منیژه میرزاپور دي  1394علوم و فناوری نانو بررسی ویژگی¬های الکتریکی نانوساختارهای گرافینی پیلارد   استاد راهنما
12 حسین تقی لو اسفند  1394علوم و فناوری نانو ترابرد وابسته به اسپین در نانونوارهای سیلیسینی بینظم   استاد راهنما
11 شهلا اسمعیلی اسفند  1394فیزیک -اپتیک بررسی برخی ویژگی های اپتیکی نانو نوار های گرافینی بی نظم   استاد راهنما
10 معصومه علیحسینی اسفند  1394فیزیک مطالعه¬ی ترابرد الکترونی در نانونوارهای مولیبدن دی سولفايد بی¬نظم   استاد راهنما
9 زهرا جعفرخانی شهريور  1395فیزیک ترابرد وابسته به اسپین در نانونوارهای سیلیسینی ابرشبکه   استاد راهنما
8 فهیمه سبدبافان مهر  1395علوم و فناوری نانو ترابرد الکترونی وابسته به اسپین در ترانزیستورهای اثر میدان نانونوار گرافینی   استاد راهنما
7 مریم مهدوی فر بهمن  1395علوم و فناوری نانو ترابرد الکترونی وابسته به اسپین در نانونوارهای سیلیسینی S-شکل   استاد راهنما
6 محسن شهبازی بهمن  1395فیزیک اثر ترکیبی کرنش و میدان الکتریکی بر ویژگیهای الکترونی و ترابردی نانونوارهای مولیبدن دیسولفاید   استاد راهنما
5 مریم نطری شهريور  1396فیزیک-اتمی- مولکولی اثر میدان الکتریکی بر ویژگی های نوری نانو نوارهای سیلیسینی   استاد راهنما
4 لیلا اسمعیلی شهريور  1396فیزیک-ماده چگال تاًثیر میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر ویژگی های الکترونی نانو نوارهای استانینی   استاد راهنما
3 مهدیه بدخشان شهريور  1396علوم و فناوری نانو مطالعه ویژگی های ترابرد الکترونی در نانو قفس های کربنی   استاد راهنما
2 محمد حسین رضایی شهريور  1396علوم و فناوری نانو ساخت و مشخصه یابی اتصال p-n در سیلیکون متخلخل به منظور کاربرد در سلول خورشیدی   استاد راهنما
1 لیلا صیادی بهمن  1396علوم و فناوری نانو اثر میدان الکتریکی بر ویژگی های ترابردی نانو نوارهای بیسموتین   استاد راهنما