خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24554   بروزرسانی: 10-01-1399

Farhad Khoeini

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, فیزیک , 88
عنوان رساله : بررسی پدیده جایگزیدگی و ترابرد الکترونی در سیم های کوانتومی
زمینه رساله : نانو فیزیک
استاد راهنما : دکترحسین فرمان -استاد مشاور: دکتر علی اصغر شکری

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران
عنوان پایان نامه : رشد سطح و معادله کاردر-پاریزی-ژانگ
زمینه پایان نامه : فیزیک سیستم های پیچیده
استاد راهنما : دکتر محمدرضا رحیمی تبار