خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20575   بروزرسانی: 13-05-1391

Ali Najafi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 مریم علیی تير  1387فیزیک بررسی چسبندگی میکرولوله‌ها به دیواره‌ی سلولی  
7 مجید فرزین مهر  1387فیزیک مطالعه‌ی برهمکنش‌های هیدرودینامیکی در حرکت موجودات ریزمقیاس  
6 فایزه پوسانه مهر  1387فیزیک مطالعه‌ی اثر افت‌وخیزهای گرمایی در نانو ماشین مولکولی  
5 معصومع عباسی مهر  1387فیزیک مطالعه‌ی نظری و محاسباتی اثرهای ناشی از آنتروپی در فیزیک پلیمرها  
4 رژمان زرگر اسفند  1387فیزیک بررسی شناگر سه کره‌ای در مجاورت یک صفحه‌ی صاف  
3 صفورا رشید شمالی مهر  1388فیزیک نقش میکرولوله‌ها و موتور پروتیین‌ها در تقسیم سلولی  
2 طاهره روحی پرکوهی مهر  1388فیزیک خواص مکانیکی میکرولوله‌های درون سلول  
1 خه‌بات قمری تير  1389فیزیک اثر افت‌وخیزهای گرمایی در کمانش میکرولوله‌ها