خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26339   بروزرسانی: 19-11-1397

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شيمي هتروسيكليك پيشرفته2. شیمی آلی پیشرفته 3. استرئوشیمی4. شناسائی ترکیبات آلی5. شیمی فیزیک آلی6. سنتز ترکیبات آلی7. شیمی آلی 2,3,18. شیمی عمومی9. روش استفاده از متون علمی