خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 13-9-1402
بیائید همه باهم با نگهدری اموال دانشگاه در مدیریت آن سهیم باشیم

اموال 

فرمهای غیر تایپی و مخدوش از درجه اعتبار خارج است.

  • تحویل وتحول اموال (فرم شماره 1) :دانلود وتکمیل اطلاعات خواسته شده درفرم توسط تحویل گیرنده وتکمیل امضاء های مربوطه با درج نام ونام خانوادگی صاحب امضاء ،فرم در اداره اموال به کارشناس مسئول اموال و انبار تحویل وپس از برسی وتأیید، جابجایی توسط کارشناس واحد مربوطه انجام میگیرد.
  • فرم پروانه خروج اموال از دانشگاه (شماره 2): این فرم مخصوص اموالی می باشد که در کارتابل اموالی همکاران نیست و جزء اموال نصبی یا اموال روی ساختمانها می باشد، این فرم در دوبرگ وچهار قسمت تهیه و بعد از ثبت مشخصات خواسته شده و امضاءهای موجود به اداره اموال تحویل وثبت و درج شماره ومهر توسط این اداره ،  مجوز خروج کالا توسط کارپرداز صادر می شود.(کالای خارج شده باید ظرف مدت 3ماه به دانشگاه عودت داده شود.)
  • فرم برگشت اموال به اداره اموال(شماره 3) : این فرم مخصوص اموالی است که یا از کار افتاده وغیر قابل استفاده و یا اموال مازاد قابل استفاده دراختیار افراد می باشد . بعد از ثبت اطلاعات درخواستی  وتکمیل امضاء ، فرم به همراه اموال مربوطه در روزهای دوشنبه وچهارشنبه از ساعت 13 الی 15 باهماهنگی قبلی به انبار اداره اموال ارسال می گردد و کارشناس مربوطه با تایید ،جابجایی را انجام میدهد.

لازم به ذکر است برگشت اموال برقی (کیس ،مانیتور ،دستگاههای آزمایشگاهی و....) به غیر از فرم شماره 3 و کالای مربوطه ،فقط با درج لیبل مشخصات فنی وایرادات وشرح تعمیرات انجام گرفته امکان پذیر می باشد.

قابل ذکر است که شکل ظاهری اموال برگشتی باید حفظ شود.

چ: فرم تحویل کالا از اداره اموال(شماره 4) : این فرم مخصوص اموال قابل استفاده برگشتی به اداره اموال می باشد که مورد نیاز واحدهای دیگر دانشگاه می باشد.بعد از ثبت اطلاعات درخواستی و امضاءهای خواسته شده فرم تحویل کارشناس مسئول اموال گردیده وکالا در محل انبار کالاهای برگشتی تحویل درخواست کننده داده می شود و انتقال به عهده درخواست کننده می باشد.

  • فرم حذف کالای مسروقه (شماره  5): این فرم  مخصوص حذف کالای مسروقه ازاموال همکاران می باشد. برای کالاهای مسروقه ،همکاران باید اصل نامه مربوطه سرقت را با دستور مدیر مالی به همراه فرم مربوطه تکمیل و به کارشناس مسئول اداره اموال تحویل دهند. اداره اموال بعد از برسی کالاهای مسروقه را ازلیست همکاران کسر می نماید.

 

شرح تعمیرات اموال : همکاران باید از طریق کارتابل اداری وارد قسمت اموال تحویلی گردیده و گزینه تعمیرات را برای کالای مورد نظر ، پشت هر ردیف ثبت وبعد از ثبت شماره فرعی یا برچسب قدیم و ثبت دقیق تعمیرات درخواستی به مسئول مربوطه ارسال نمایند و بعد از کنترل چرخه تعمیرات در قسمت گردش ها کالا را به کارپرداز مربوطه تحویل نماید.(لازم به توضیح است کنترل برگشت کالا از تعمیرات به عهده صاحب اموال می باشد.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انبار:

تعریف انبارداری : فرایند ذخیره‌سازی کالاهای فیزیکی یا موجودی‌های مورد نیازسیستم در یک انبار یا تاسیسات ذخیره‌سازی، برای پیش برد اهداف

عملیات انبارداری:

عملیات انبارداری به فرآیندهایی گفته می‌شود که در یک انبار پیرامون جابجایی کالا و رهگیری موجودی اتفاق می‌افتند. عملیات انبارداری شامل اقداماتی مانند دریافت موجودی، قرادادن هریک از موجودی‌ها در جای مخصوص و مشخص خود (نظیر قفسه‌ها) و تحویل محصول یا کالا به درخواست کننده می باشد.

فرآیند خرید :

ابتدا پس از ورود به قسمت کارتابل و سپس جدید به قسمت سامانه انبار رفته و ...............

فرآیند رهگیری سیستمی درخواست خرید:

با توجه صدور درخواست کالا توسط درخواست کننده و پس از آن به ترتیب صدور خرید ، صدور سفارش ، صدور فاکنور و صدور رسید و حواله می باشد در هنگام رهگیری با ایجاد هریک از موارد فوق بعد از صدور درخواست کالا نامه مرتبط نیز مشاهده می شود که با رعایت ترتیب در عملیاتهای فوق می توان در گردش رهگیری درخواستها انجام شود به طور ساده تر پس از بازکردن نامه مرتبط ، بالاترین عملیات صورت گرفته را بازکرده و گردش آنرا مشاهده می کنیم .

 

قوانین و مقررات انبار:

 

کلیه درخواستهای خرید فقط از طریق سامانه انجام می پذیرد

کلیه کالاهای خریداری شده از هر محل هزینه ای باید به رویت انبار برسد

کلیه خریدها باید توسط کارپردازی و همچنین کالاها باید سالم و نو خریداری و تحویل انبار گردد

کالاها بعد از اتمام سال مالی و بسته شدن حسابهای انبار به جزء موجودی انبار لحاظ شده و برای تحویل مجدد نیازمند صدور درخواست کالای جدید با همان کد کالایی از طرف درخواست کننده می باشد و در صورت عدم پیگیری برای دریافت انبار مجاز می باشد تا کالای مورد نظر را برای درخواستهای مشابه آن حوزه پیشنهاد دهد

زمان دریافت کالا از انبار پس از صدور رسید توسط کارشناسان انبار و دریافت یک نسخه رونوشت از درخواست رسید و امضای آن توسط درخواست کننده کالا می باشد

کلیه خریدها توسط کارپردازی انجام می شود و باید شامل تاریخ ،مهر ، امضا و آدرس فروشنده و همچنین باید خوانا و بدون قلم خوردگی باشند.

تحویل کالا باید توسط فرد درخواست کننده ویا با تایید ایشان امکان پذیر می باشد.

در زمان دریافت کالا از انبار ارائه کد پیگیری درخواست رسید به مسئول مربوطه در انبار الزامی می باشد

 

بازدید امروز: 2