خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 7-9-1396
بیائید همه باهم با نگهدری اموال دانشگاه در مدیریت آن سهیم باشیم

 

 

اداره اموال دانشگاه جهت آشنایی همکاران محترم دانشگاهی مختصری از قوانین ومقررات مربوط به اموال را به اطلاع میرساند وازهمه همکاران محترم انتظار دارد با همکاری صمیمانه خود موجب سرعت عمل ودقت انجام کارهای مربوطه را فراهم آورد

قسمت اول

1- اموال دولتی:  اموالی است که توسط وزارت خانه ها ، موئسسات ویا شرکتها ی دولتی خریداری ویا به هر طریق دیگر به تملک دولت در آمده ،  یا  ، درمی آید اموال دولتی نامیده می شود.

2- اداره اموال : در هر موئسسه ای ، اداره یا واحدی  که وظیفه نگهداری حساب های اموال  موئسسه را به عهده دارد وموظف است طبق قوانین ومقررات اقدام نماید اداره اموال نامیده میشود

3- اموال تحویلی :کلیه اقلامی که تحت هر عنوان از طریق اداره اموال به فردی ازاعضاء موئسسه داده میشود اموال نامیده میشود و پس از استفاده ، یا سپری شدن دوران خدمت یا زمان تحویل  وتحول عیناً تحویل گرفته می شود.

4- اموال کلاً به سه دسته تقسیم میشود :

الف- اموال غیر مصرفی : اموالی هستند که بتوان بطور مکرر از آن استفاده نمود بدون آنکه تغییر خاصیت دهد

مانند –املاک –ساختمانها  ولوازمی مانند میز و.......

ب- اموال در حکم مصرفی : اموالی هستند که پس از مد تی استفاده از آن مقداری از خاصیت آن از بین می رود و یا مستهلک می شود بطوری که قابل استفاده نباشد اما آثارآن باقی بماند.

ج-اموال مصرفی : اموالی هستند که پس از استفاده هیچ آثاری از آن باقی نمی ماند یا بدلیل ارزش بسیار کم قابل ثبت نیست

تعین طبقه بندی  طبق مقررات به عهده اداره اموال می باشد

5-اموال مستهلک ،اموال غیر قابل استفاده است که به دلیل استفاده زیاد ازبین رفته ودیگر قابل استفاده نیست

6- اموال مستعمل : اموالی است که نونیست اماسالم و قابل استفاد می باشد.

7- اموال مازاد : اموالی است که در یک واحد مورد نیاز نبوده  و قابل استفاده می باشد.

8- تعهد نگهداری اموال : پس از تحویل  اموال به فرد همزمان متعهد می شود اقلام دریافتی را فقط در راستای انجام کارهای  اداری ووظایف محوله استفاده نماید در غیر این صورت طبق قانون و مقررات اموال دولتی بر خورد می شود.

9-  کنترل اموال : افرادی که اموال تحویل می گیرند باید هر چند مدت به تناسب ماهیت  کاری اموال خود را کنترل نمایند در صورت وجود مغایرت سریعا اقدام نمایند

10-  تحویل اموال: اموال در شرایط زیر باید تحویل به فرد دیگر، یا به اداره اموال تحویل داده شود 1-  زمان باز نشیتگی 2-انتقال به دوایر دیگر3- اخراج 4- مرخصی طولانی  5- فرصت مطالعاتی 6- درصورت عدم صلاحیت  درنگهداری اموال و.....

11-  اموال مفقودی و...:  در صورت مفقود شدن و یااز بین رفتن اموال  ناشی از سرقت ،آتش سوزی ،یا هرعلت دیگری وهمچنین در مورد تسامح درنگهداری اموال دولتی و استفاده غیر مجازاز آن نسبت به اعلام موضوع  حسب مورد به مراجع صلا حیتدار اداری ،انتظامی ،قضایی ودیوان محاسبات کشور وپیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی اقدام لازم بعمل می آید

12-  حذف اموال: اموال مسروقه و مفقود ویا ازبین رفته در موارد زیر از حساب فرد ودفاتر مربوطه حذف خواهد شد

الف- در صورت دستگیری سارق وبد ست نیامدن مورد سرقت پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع صلاحیت دار

ب- در صورت پیدانشدن اموال مفقوده ،سارق  یا اموال سرقت شده  واعلام بی گناهی وعدم سوء نیت مسئولین امر توسط مراجع ذیصلاح

13- کنترل وبازدید اموال : اداره اموال هر چند مدت به تناسب امکانات موجود جهت کنترل وبازدید از موجود بودن  اموال تحت اختیار به واحد های مختلف  مراجعه می نماید در صورت عدم وجود هر یک از اقلام تحویلی فرد ، طبق قانون  ومقررات اقدا مات بعدی انجام  می پذیرد .

تذکر  مهم

 با توجه به اینکه برگه های اداره اموال پس از تکمل جزو  اوراق واسناد رسمی  دولتی  محسوب وهر گونه خدشه قلم خوردگی لاک گرفتگی عدم تکمیل امضاء های مربوطه  تخلف و مو جب بی اعتباری آن می گردد .  از طرفی این اسناد جزو دارایی دانشگاه محسوب می گردد لذا تکمیل ونگهداری آن نیز دقت وظرافت خاصی می طلبد . این اوراق تا پایان خدمت هر فرد در پرونده ایشان نگهداری  می گردد نظر به تعدد وتغیرمسولین در دانشگاه وجود بعضی مشکلات در همین راستا می گردد، ازکلیه  همکاران محترم دانشگاهی و معاونین وروسای محترم دانشکده ها در خواست می گردد نسبت به تکمیل تمام قسمت های برگه های مر بوطه دقت لازم را بعمل آورند تا در انجام مراحل بعدی  مشکلی بوجود نیاید

قسمت دوم

1- برگ در خواست خرید : این برگه طبق نیاز واحد وبا تائید مسئول مربوطه وامضاء معاونین ویا روسای دانشکده ها جهت خرید به کار پردازی ارسال می گردد.

2- برگ حواله  در خواست اموال وخروج از انبار :

این برگه  پس از خرید اقلا م درخواستی  ازطریق کار پردازی وارائه آن به انبار کل انجام می پذیرد .توضیح این که چون این حواله پس از امضاء جزو اسناد مالی رسمی ودارائی دانشگاه محسوب مگردد لذا لا زم است در تکمیل آن نهایت دقت ازطرف مسئولین انجام پذیرد تا در ثبت دفاتر دچار مشکل نشود . ایجاد قلم خوردگی ، لاک گرفتگی ،تکمیل نبودن مشخصات اموال ،نا خوانا بودن ،تکمیل نبودن امضاء های آن موجب عدم اعتبار حواله می شود واز نظر اداره اموال مورد قبول نبوده وپاسخ گویی مراجع قانونی نمیباشد .وعودت داده میشود. لذا از همکاران ومسئولین محترم در خواست می شود دقت لازم را در تکمیل آن بعمل آورند.

3- برگ  در خواست خروج از انبار( ویژه کامپیوتر ):

این بر گه جهت سهولت در ثبت مشخصات وتحویل دستگاه های کامپیوتر در نظر گرفته شده است .وجهت در یافت از انبار باید ازاین برگه استفاده نمود .وروش تکمیل آن همانند بند 2 میباشد.

4- برگ حواله  در خواست تغییر وتحول اموال :

این برگه جهت انتقال اموال از حساب یک فرد به حساب فرد دیگر استفاده می شود

پس ازتکمیل مشخصات اموال وامضاء های مربوطه وارائه آن به اداره اموال انتقال انجام می پذیرد

در تکمیل این برگه نیز همانند حواله های دیگر دقت لازم ضروری است

5- پروانه خروج اموال از دانشگاه : در صورتی که به هر دلیلی نیاز باشد اموالی از دانشگاه خارج شود از این فرم استفاده میشود

پروانه خروج فقط با امضاء ریاست دانشگاه  ویا با تفویض اختیار به روسای دانشکده هاومعاونین  با تائید  ،ثبت  در اداره اموال وامضاء رئیس اداره  اموال دانشگاه  امکان پذیر است .

برگ خروج اموال غیر از موارد خاص  فقط به نام مسئول کار پردازی هردانشکده و معاونت جهت تعمیر و... یا دانشکده صادر می شود

جهت صدور برگ خروج اموال درخواست کتبی صاحب مال همراه مدارک دیگر جهت نگهداری در اداره اموال الزامی است

اموال پس از بازگشت از تعمیر هنگام ورود به دانشگاه  باید به رویت انتظامات دانشگاه رسیده وممهور به مهر ورود باشد

تذکر مهم : اموال شخصی که به هر دلیلی به دانشگاه آورده میشود با ید زمان ورود حتماً به رویت انتظامات درب دانشگاه رسیده ورسید در یافت نمایند  تا در هنگام خروج با همان رسید  خارج نموده و دچار مشکل نشود.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

جهت آشنایی همکاران محترم  با مقررات اموال دولتی  تعدادی از  مفهوم مواد قانونی را به اطلاع می رساند

 

 

ماده 14- موئسسه  مکلف است در صورت سرقت ، مفقود شدن ویا ازبین رفتن اموال ناشی از سرقت ، آتش سوزی  ویا هر علت دیگر   و همچنین در مورد تسامح در حفظ ونگهداری اموال  واستفاده غیر مجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد  به مراجع ذی صلاح وپیگیری تا حصول  نتیجه نهایی اقدام به عمل آورد.

 

ماده 9 – خروج موقت اموال از دانشگاه  بایستی با رعایت مقررات  وبا مجوز مقام مجاز با صدور پروانه خروج شامل مشخصات کامل اموال وتعیین کار پرداز ویا تحویل گیرنده به امضای رئیس اداره اموال  وثبت تاریخ وشماره  در دفاتر اموال انجام پذیرد .

 

تبصره 4- در صورتي که مالي بدون پروانه ي خروج موضوع اين ماده از واحد اداري ذي ربط خارج شود، مسووليت آن به عهده ي واحد انتظامات مربوط خواهد بود.

 

ماده 3-مسئولیت حفظ وحراست اموال منقول وغیر منقول به عهده تحویل گیرنده  اموال می باشد.

 

بازدید امروز: 2