خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره اموال    
سرپرست اداره اموال و انبار

آدینه - جواد
4429
کارشناس اموال و انبار

ندرخانی - محمد
4461
کارشناس اموال و انبار

رضائی - رضا
4711
کارشناس اموال و انبار

تیموریان - رضا
4238
انباردار 1

حسینی - رسول
4460