خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی    
اصغر محمدی
-        
jazb-znu[at]znu.ac.ir
4004
مسعود اسکندری
-        
jazb-znu[at]znu.ac.ir
2683