خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21503   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

زهرا قهرماني 1، محمدرضا حسندخت 2*، عبدالكريم كاشي 3، منصور اميدي 4 و مريم جعفرخاني كرماني 5 4، دانشجوي سابق دكتري و استاديار دانشگاه زنجان، دانشيار و استادان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،3، 2،1 دانشگاه تهران، 5، استاديار موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي
The study of hormone surfaces on embryogenesis of Persian leek populations (Allium ampeloprasum spp. Persicum) via in vitro gynogenesis
بررسی اثر سطوح هورمونی بر رویان زایی توده هاي بومی تره ایرانی(Allium ampeloprasum spp. Persicum) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه اي  
چکيده


این پژوهشبه منظور ارزیابی واکنشهفتتوده منتخبتره ایرانی از نظر صفات زراعی به مادهزایی در محیط درون 2) B2D شیشهاي انجام گرفت. آزمایشبه صورت فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی که شامل سه سطح هورمونی 0 BA 2 میلیگرم در لیتر ) B2D 2,4- ) و 4 D و 2 میلیگرم در لیتر BA 2 میلیگرم در لیتر ) B2D2 ، (BA میلیگرم در لیتر 2,4- ) و هفت توده تره ایرانی (گرگان، نیشابور، همدان، میانه، کنگاور، ورامین و کرمان) در سه D و 4 میلیگرم در لیتر تکرار انجام شد . صفاتدرصد رویانزایی، درصد باززایی گیاه، درصد بقاي گیاه، درصد کالوسزایی، درصد شیشهاي شدن گلها و زمان لازم جهتظهور رویان ارزیابی شدند. در این آزمایشاز مجموع 18900 گل کشتشده در محیط 2 درصد) تولید شد، که همه آنها به گیاه کامل تبدیل شدند. بیشترین درصد / کشتهاي مختلف، 459 رویان ( 43 مشاهده شد. نتایج نشان داد B2D رویانزایی و باززایی گیاه ( 25 درصد) در توده گرگان و میانه در محیط کشت 2 کشتگل گرده افشانی نشده روشموثري براي مادهزایی تره ایرانی در محیط درون شیشهاي است. واژه هاي کلیدي: تره ایرانی، مادهزایی، کشتدرون شیشهاي و کشتگل کامل.