خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21057   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
27 محبوبه فیض ابادی شهريور  1393مهندسی کشاورزی - باغبانی تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه Nبر خصوصیات رشدی نشاء گوجه فرنگی رقم ریوگرند   استاد راهنما
26 فرزانه خیری کفراج شهريور  1393مهندسی کشاورزی- باغبانی بررسی اثرات پوشش کیتوسان و تیمارآب گرم بر میزان ویتامین c وکیفیت پس ازبرداشت میوه فلفل دلمه ای   استاد راهنما
25 ميثم الياسي مقدم شهريور  1393مهندسی کشاورزی - باغبانی بررسی اثرات تراش بوته و نفتالین استیک اسید بر رشد رویشی و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی    استاد مشاور
24 ریحانه مسگری شهريور  1393مهندسی کشاورزی - باغبانی مطالعه پاسخ های فیزیولوژیک و رشدی خیار پیوند شده رقم Super dominus بر روی پایه های مختلف کدوییان   استاد مشاور
23 زیبا حسن زاده شهريور  1394 علوم باغبانی تاثیر سطوح مختلف نفتالین استیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه   استاد راهنما
22 رسول مظفری شهريور  1394 علوم باغبانی شناسایی، جمع آوری و ارزیابی مورفولوژیکی آلیوم های استان زنجان   استاد راهنما
21 هادی لطفی شهريور  1394 علوم باغبانی اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه برخی از توده های خربزه ایرانی   استاد مشاور
20 سیما شیر احمدی شهريور  1394 علوم باغبانی بررسی اثر سیستم های مختلف هرس و تربیت بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خیار گلخانه‌ای رقم گوهر   استاد مشاور
19 زهرا بیگدلو مهر  1394 علوم باغبانی بررسی تنوع مرفوفیزیولوژیکی و تاثیر تراش بوته بر عملکرد میوه برخی از توده های خربزه بومی ایران   استاد راهنما
18 پوریا مرادی شهريور  1394 علوم باغبانی اثر پوترسین و هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L. ) تحت شرایط تنش خشکی   استاد مشاور
17 زینب عزیزی شهريور  1395باغبانی سبزیکاری اثر هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده زرد جلالی در شرایط تنش کم آبی   استاد راهنما
16 نگار حيدريان شهريور  1395 تکنولوژی باغبانی ارزیابی تحمل به کم آبی برخی از توده های خربزه بومی ایران   استاد مشاور
15 افشین فتح اللهی شهريور  1395تکنولوژی باغبانی پاسخ هاي مورفوفيزيولوژيك دو توده خيار بومي ايران به كاربرد گاما آمينوبوتيريك اسيد تحت تنش شرايط كم آبي   استاد راهنما
14 سيده زينب حسيني شهريور  1395تکنولوژی باغبانی اثر محلول پاشي برگي مگافول و ساليسيليك اسيد بر رشد،عملكرد و كيفيت ميوه لوبيا سبز تحت تنش كم آبي   استاد مشاور
13 زهرا اصفهاني شهريور  1395تکنولوژی باغبانی اثر محلول پاشي برگي مگافول بر رشد،عملكرد و كيفيت ميوه گوجه فرنگي رقم ريو گرند تحت تنش كم آبي   استاد مشاور
12 بهنام عليزاده شهريور  1395تکنولوژی باغبانی اثر پوترسين و ساليسيليك اسيد بر رشد ،عملكرد و كيفيت ميوه گياه فلفل رقم ديماز تحت تنش كم آبي   استاد راهنما
11 سمانه محمدی بهمن  1395تکنولوژی باغبانی، کارشناسی ارشد تاثیر محلول¬پاشی پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید بر رشد ، عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی   استاد راهنما
10 رسول حیدرنژادگیگلو شهريور  1396تکنولوژی باغبانی، کارشناسی ارشد اثر مرحله برداشت، پوشش کالیکس و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه¬های عروسک پشت پرده (Physalis angulata L)   استاد راهنما
9 علی نوبخت دي  1396تکنولوژی باغبانی، کارشناسی ارشد کاهش خسارت سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه فلفل شیرین با استفاده از گلایسین بتائین و گرم کردن متناوب در انبار سرد   استاد راهنما
8 علی رضا صادقی بهمن  1396تکنولوژی باغبانی اثر مرحله برداشت و پوشش کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی گوجه‏فرنگی رقم کومودورو   استاد راهنما
7 فرزاد تقدسی تير  1397تکنولوژی باغبانی، کارشناسی ارشد اثر تنش کم¬آبیاری در دوره¬های مختلف رشد بر شاخص¬های مورفوفیزیولوژیکی و کیفیت میوه دو توده خربزه ایرانی   استاد راهنما
6 آرزو خانی تير  1397تکنولوژی باغبانی تاثیر سطوح مختلف لاکتات ¬کلسیم، بر رشد و عملکرد کاهوی رقم نیو رد فایر تحت شرایط تنش کم آبی   استاد مشاور
5 سعیده محمودی مرداد  1397تکنولوژی باغبانی اثر اسید هیومیک وسایتوکنین بر رشد و عملکرد و کیفیت تربچه رقم هندوانه¬ای ( Raphanus sativus cv. watermelon)-   استاد مشاور
4 ابوالفضل نورمحمدی شهريور  1397تکنولوژی باغبانی اثر محلول پاشی پراکسید هیدروژن و پاکلوبوترازول بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه طالبی رقم سمسوری   استاد مشاور
3 سمیرا محمدی مهر  1397تکنولوژی باغبانی اثر نیتروژن و پتاسیم بر رشد، عملکرد و فعالیت آنتی اکسیدانی رازیانه رقمBoeili RZ F1   استاد مشاور
2 مرجان میکاییل زاده بهمن  1397تکنولوژی باغبانی تأثیر آسکوربیک¬ اسید و گاما آمینوبوتیریک ¬اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خیار (Cucumis sativus cv. Us) تحت شرایط تنش کم¬آبی   استاد راهنما
1 محمد امین میرزا ابوالقاسمی شهريور  1397تکنولوژی باغبانی تاثیر گاما آمینو بوتیریک اسید و اسپرمین روی صفات مرفوفیزیولوژیکی گل محمدی در شرایط اقلیمی زنجان   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 اکرم توری شهريور  1392کارشناسی شناسایی و جمع اوری سبزیهای کوهی استان زنجان   استاد راهنما
3 سکینه صفیلو شهريور  1394 علوم باغبانی تاثیر پیش تیمار بذر با نیترات پتاسیم و بسترهای کشت مختلف بر جوانه زنی بذر هندوانه ابوجهل    استاد راهنما
2 الهام قدیمی شهريور  1394 علوم باغبانی تاثیر پیش تیمار بذر با سولفوریک اسید و بسترهای کشت مختلف بر جوانه زنی بذر هندوانه ابوجهل   استاد راهنما
1 سهیلا حیدری شهريور  1394 علوم باغبانی تاثیر پیش تیمار بذر با هیومیک اسید و بسترهای کشت مختلف بر جوانه زنی بذر هندوانه ابوجهل   استاد راهنما