خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21059   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها ، گیاهشناسی، کشت بافت