خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21058   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی , 1391-1386
عنوان رساله : ارزیابی مورفولوژیک توده های تره ایرانی و تولید گیاه هاپلوئید از توده های منتخب
زمینه رساله : اصلاح سبزی ها
استاد راهنما : دکتر محمد رضا حسندخت و دکتر عبدالکریم کاشی