خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25537   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  دلارام نظام دوست دارستانیزهرا قهرمانیمحمد ابراهیم رنجبر
Seed priming with Chlorella vulgaris extract increases salt tolerance threshold of leafy lettuce more than two times based on germination indices (a modeling approach)
پرایمینگ بذر با عصاره کلرلا ولگاریس آستانه تحمل به نمک کاهوی برگدار را بیش از دو برابر بر اساس شاخص های جوانه زنی افزایش می دهد (رویکرد مدل سازی)
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY Issue 35 (2024-02-07PP. 1-13 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  پرستو مولایی صایینطاهر برزگر ساربانقلیمحمد بابااکبری ساریفاطمه نکونامزهرا قهرمانی
The effect of bio and chemical fertilizers on yield and quality of lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire)
تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کاهو رقم نیورد فایر (Lactuca sativa cv. New Red Fire)
علوم باغبانی شماره جلد 37- شماره 3 (1402/09/15صفحات 685-697 
  علمی-پژوهشی
Scopus
62.  زهرا قهرمانیبهنام علیزادهطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمحمدابراهیم رنجبرنیاکیدلارام نظام دوست دارستانی
The mechanism of enhancing drought tolerance threshold of pepper planttreated with putrescine and salicylic acid
مکانیسم افزایش آستانه تحمل به خشکی در گیاه فلفل تحت تیمار با پوترسین و اسید سالیسیلیک
Plant stress Issue 9 (2023-09-15PP. 1-8 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  سیدامیرحسین موسویطاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونامزهرا قهرمانیآرزو خانی
The effect of humic acid on physiological characteristics, antioxidant activity and yield of Cape gooseberry (Physalis peruviana L.) under deficit irrigation
بررسی اثر اسید هیومیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد میوه فیسالیس (Physalis peruviana L.) تحت شرایط کم‌آبیاری
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 54 (1402/04/30صفحات 171-185 
  علمی-پژوهشی
Scopus
60.  زهرا قهرمانیافشین فتح الهیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمحمد ابراهیم رنجبر دلارام نظام دوست دارستانی
Role of Plant Genetic Resources and γ-Aminobutyric Acid (GABA) to Enhance Drought Tolerance of Cucumber
نقش منابع ژنتیکی گیاهی و γ-آمینوبوتیریک اسید (GABA) در افزایش تحمل خیار به خشکی
Agricultural Research Issue 13 (2023-05-22PP. 1-9 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیسیدجواد موسوی زادهطاهر برزگر ساربانقلیخوان خیل
Using of wild accessions of Asparagus officinalis in asparagus breeding programs
استفاده از تودههای خودرو officinalis Asparagus در برنامههای اصلاحی مارچوبه
پژوهش های گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران شماره 2 (1401/10/10صفحات 264-278 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  فریبا ساعدیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Investigation the effect of two red seaweed species on growth, physiological indices and fruit yield of Ecballium elaterium under the influence of extraction method
بررسی اثر دو گونه جلبک دریایی قرمز بر شاخصهای رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد میوه خیار آب پران تحت تأثیر روش عصاره گیری
پژوهش های تولید گیاهی شماره 29 (3) (1401/09/30صفحات 69-88 
  علمی-پژوهشی
Scopus
57.  دلارام نظام دوست دارستانیزهرا قهرمانیمحمد بابااکبری ساریطاهر برزگر ساربانقلیمحمد ابراهیم رنجبر
Irrigation with water enriched with seaweed extract to overcome effects of salinity in ‘New red fire’ leafy lettuce cultivation
آبیاری با آب غنی شده با عصاره جلبک دریایی به منظور کاهش اثرات تنش شوری در کشت کاهو "‘New red fire"
International Journal of Vegetable Science Issue 28 (2022-10-26PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  دلارام نظام دوست دارستانیزهرا قهرمانیمحمد بابااکبری ساریطاهر برزگر ساربانقلیمحمد ابراهیم رنجبر
Can Seed Priming with Seaweed Extract Neutralize the Effects of Salinity on New Red Fire Leafy Lettuce Characteristics?
آیا پرایمینگ بذر با عصاره جلبک دریایی می تواند اثرات شوری را در ویژگی های کاهو رقم New Red Fire را خنثی کند ؟
Gesunde Pflanzen Issue 1 (2022-09-23PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیسیدجواد موسوی زادهطاهر برزگر ساربانقلیخوان خیلRoberto Moreno
New hybrids between cultivated and wild species of asparagus (Asparagus spp.) and their validation by SSR markers
هیبریدهای جدید بین گونه های وحشی و کشت شده مارچوبه (Asparagus spp.) و اعتبار سنجی آنها با نشانگر SSR
EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE Issue 87 (2022-09-09PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  پرستو مولایی صایینطاهر برزگر ساربانقلیمحمد بابااکبری ساریفاطمه نکونامزهرا قهرمانی
The effect of bio and chemical fertilizers on yield and quality of lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire)
تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کاهو رقم نیورد فایر (Lactuca sativa cv. New Red Fire
علوم باغبانی شماره 10.22067/jhs.2022.76893.1175 (1401/05/13صفحات 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  فریبا ساعدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Evaluation the effect of red seaweed extract on growth and physiological indices of three genotypes of squirting cucumber (Ecaballium elaterium L.
ارزیابی تأثیر عصاره جلبکهای دریایی قرمز بر شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ خیار آب پران (Ecaballium elaterium L.
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 11 شماره 48 (1401/03/30صفحات 149-164 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Morphological evaluation of Asparagus azerbaijanensis accessions and effect of drought stress on Iranian asparagus seedlings growth
بررسی مورفولوژیکی توده های azerbaijanensis Asparagus و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی
پژوهش های تولید گیاهی شماره 1 (1401/03/02صفحات 209-224 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Morpho-physiological Responses of Asparagus Accessions to Drought Stress Under Greenhouse Condition
پاسخ های مورفوفیزیولوژیکی توده های مارچوبه تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه
Gesunde Pflanzen Issue 1 (2022-05-02PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  طاهر برزگر ساربانقلیسعیده محمودی قادیکلاییفاطمه نکونامزهرا قهرمانیاورنگ خادمی
Effects of humic acid and cytokinin on yield, biochemical attributes and nutrient elements of radish (Raphanus sativus L.) cv. Watermelon
اثر هیومیک اسید و سیتوکنین بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی و عناصر غذایی تربچه رقم هندوانه ای
JOURNAL OF PLANT NUTRITION Issue  doi:10.1080/01904 (2021-11-11PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
The First Report of Drought Tolerance Assessment of Iranian Asparagus
اولین گزارش از ارزیابی تحمل به خشکی مارچوبه ایرانی
Gesunde Pflanzen Issue 73 (2021-11-04PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  طاهر برزگر ساربانقلیرضا نجفیفرهنگ رضوی یاریجان علیازهرا قهرمانی
Hydrogen sulfide and phenylalanine alleviate chilling injury in eggplant fruits during cold storage by enhancing antioxidant activities and membrane stability
کاهش آسیب سرمازدگی میوه های بادنجان در انبار سرد توسط سولفید هیدروژن و فنیل آلانین با افزایش فعالیت های آنتی اکسیدانی و پایداری غشاء
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 45 (2021-09-21PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  یوسف جهانی جلودارطاهر برزگر ساربانقلیداود حسن پناهزهرا قهرمانی
Evaluation of tuber yield and some quantitative and qualitative traits of 15 promising potato genotypes in Ardebil region
ارزیابی عملکرد غده و برخی صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ امیدبخش سیب زمینی در منطقه اردبیل
علوم باغبانی ایران شماره دوره 52- شماره 2 (1400/06/20صفحات 293-303 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  میترا اعلائیمحمدامین میرزاابوالقاسمیعزیزالله خیریزهرا قهرمانی
Effect of γ-aminobutyric acid and spermine on morphophysiological traits and ‎pigmentation of Rosa damascena Mill
تأثیر گاما آمینو بوتیریک اسید و اسپرمین بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و رنگیزه‌های گیاهی گل ‏محمدی
علوم باغبانی ایران شماره 1 (1400/04/01صفحات 47-60 
  علمی-پژوهشی
Scopus
45.  زهرا قهرمانیمسعود نوروزیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Calcium lactate and salicylic acid foliar application influence eggplant growth and postharvest quality parameters
تاثیر کاربرد برگی لاکتات کلسیم و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای کیفی پس از برداشت بادنجان
Acta Agriculturae Slovenica Issue 117/2 (2021-04-17PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
44.  حفیظ اله نیازیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیلیلا ندیرخانلو
Effect of different levels of calcium and light duration on growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire)
تاثیر مدت زمان تابش نور و کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره 8 (1399/12/29صفحات 111-131 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  رضا نجفیطاهر برزگر ساربانقلیفرهنگ رضوی یاریجان علیازهرا قهرمانی
Effect of Postharvest Treatments of Phenylalanine and Hydrogen Sulfide on Maintaining Quality and Enhancing Shelf life of Eggplant (Solanum melongena L.)
اثر تیمارهای پس از برداشت فنیل‌آلانین و سولفید هیدروژن بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی میوه بادنجان (Solanum melongena L.)
علوم باغبانی شماره 34(4) (1399/12/10صفحات 705-717 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  زهرا قهرمانیمرجان میکاییل زاده دورجونطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Foliar Application of Ascorbic Acid and Gamma Aminobutyric Acid Can Improve Important Properties of Deficit Irrigated Cucumber Plants (Cucumis sativus cv. Us)
محلول پاشی اسید اسکوربیک و اسید گاما آمینوبوتیریک در بهبود خواص مهم گیاه خیار در شرایط کم آبیاری (Cucumis sativus cv. Us)
Gesunde Pflanzen Issue 73 (2021-02-10PP. 77-84 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  سمیرا محمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
The Effect of Urea and Potassium Sulphate on Growth, Bulb Yield Components and Antioxidant Properties of Sweet Fennel (Foeniculum vulgare Mill. cv. Boelli RZ F1)
تاثیر اوره و سولفات پتاسیم بر رشد، اجزای عملکرد سوخ و ویزگی های آنتی اکسیدانی رازیانه شیرین
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره جلد 21 - شماره 3 (1399/09/25صفحات 211-224 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Physiological responses of common bean cv. Sanry to foliar spray of salicylic acid and biostimulant megafol under deficit irrigation stress
پاسخ¬های فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) به محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و ماده¬ی زیست محرک مگافول تحت تنش کم¬آبیاری
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره جلد سیزدهم شماره 3 (1399/07/09صفحات 845-855 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  فرزاد تقدسی نیازهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیمیترا اعلائی
Effect of deficit irrigation at different growth stages of two Iranian melon accessions on growth, yield, fruit quality and water use efficiency
اثر کم آبیاری در مراحل مختلف رشدی دو توده خربزه ایرانی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1399/06/30صفحات 503-515 
  علمی-پژوهشی
Scopus
38.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Effect of foliar spray of calcium lactate on the growth, yield and biochemical attribute of lettuce ( Lactuca sativa L . ) under water deficit stress
اثر محلول پاشی برگی لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و ترکیبات بیوشیمیایی کاهو تحت تنش خشکی
Advances in Horticultural Science Issue 34(1): (2020-04-20PP. 11-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  طاهر برزگر ساربانقلیسمیرا محمدیزهرا قهرمانی
Effect of nitrogen and potassium fertilizer on growth, yield and chemical composition of sweet fennel
اثر کود نیتروزن و پتاسیم بر رشد، عملکرد و ترکیبات بیوشیمیایی رازیانه شیرین
JOURNAL OF PLANT NUTRITION Issue 43 (8) (2020-03-22PP. 1189-1204 

36.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیسیدجواد موسوی زادهطاهر برزگر ساربانقلیخوان خیل
Evaluation of Progeny Produced through Inter and Intra-Species Crossing between Iranian and European Asparagus (Asparagus spp.)
ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی بین و درون‌گونه‌ای مارچوبه‌های ایرانی و اروپایی (Asparagus spp.)
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره 3-6 (1398/12/28صفحات 15-29 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
The effect of calcium lactate foliar spray on growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa L.) cv. New Red Fire under water deficit stress
ارزیابی تأثیر لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهوی رقم "نیو رد فایر" تحت شرایط تنش کمآبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8- شماره 33 (1398/10/30صفحات 187-201 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  فرزاد تقدسی نیازهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمیترا اعلائی
Effect of Different Irrigation Regimes at Pre-Harvest Stage on Yield, Fruit Quality and Water Use Efficiency of Two Iranian Melon Accessions
اثر رژیمهای مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 29-4 (1398/10/15صفحات 217-231 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Effect of foliar spray of calcium lactate on physiological characteristics, antioxidant activity and yield of lettuce (Lactuca sativa L.) under deficit irrigation
اثر محلول پاشی لاکتات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد کاهو (Lactuca sativa L.) تحت شرایط کم آبیاری
علوم باغبانی ایران شماره دوره 50 - شماره 3 (1398/09/29صفحات 649-665 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  زهرا قهرمانیسمانه محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of paclobutrazol and hydrogen peroxide on growth, quality and yield of melon fruit (Cucumis melo cv. khatooni)
تأثیر محلولپاشی پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید بر رشد، کیفیت و عملکرد میوه خربزه توده خاتونی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 8-32 (1398/08/30صفحات 353-364 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیسیدجواد موسوی زادهطاهر برزگر ساربانقلیخوان خیل
The Possibility of Using Iranian Asparagus (Asparagus persicus) in Breeding Programs
امکان استفاده از مارچوبه ایرانی ) (Asparagus persicus در برنامههای بهنژادی
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 2 (1398/07/30صفحات 241-249 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Pod and Seed Yield and Quality of Common Bean under Water Deficit Stress and Foliar Application of Salicylic Acid and Megafol
اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کمآبی و محلولپاشی اسید سالیسیلیک و مگافول
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره جلد 29، شماره 3 (1398/07/25صفحات 95-111 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیjaime carrasco
Effect of compost formulation and postharvest management on quality parameters of button mushroom
تاثیر نوع کود مصرفی در بستر کشت و بخار آب گرم بر برخی از خصوصیات پس از برداشت قارچ دکمه ای سفید
international journal of recycling of organic waste in agriculture شماره 8 (1398/07/17صفحات 507-513 

28.  زهرا قهرمانیعلی نوبختطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعی
The Effect of Glycine Betaine and Intermittent Heating on Maintaining the Quality and Shelf Life of Sweet Peppers
اثر گلایسین بتائین و گرم کردن متناوب بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی فلفل شیرین
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره 5 (1398/06/30صفحات 23-38 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  رسول حیدرنژادگیگلوزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعی
The effects of harvesting stage and chitosan coating on quality and shelf-life of Physalis angulata L.
اثر زمان برداشت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوههای عروسک پشتپرده ( Physalis angulata L.
علوم باغبانی ایران شماره دوره 50- شماره 1 (1398/03/22صفحات 173-186 
  سایر
با هیات تحریریه
26.  سمیرا محمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
The Effect of different nitrogen and potassium levels on nitrogen efficiency and some nutrient contents of sweet fennel
تأثیر سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن بر کارآیی نیتروژن و محتوای برخی عناصر غذایی رازیانه شیرین
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی شماره جلد 15، شماره 1 (1398/02/05صفحات 57-69 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  طاهر برزگر ساربانقلیزهرا اصفهانیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Physiological and biochemical response of of tomato cv. Rio Grande (Lycopersicon esculentum cv. Rio Grande) to foliar application of biostimulants under water deficit stress
بررسی برخی پاسخ¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه¬فرنگی رقم ریوگرند(Lycopersicon esculentum cv. Rio Grande) به محلول-پاشی مواد زیست-محرک تحت تنش کم¬آبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8 شماره 29 (1398/02/04صفحات 229-239 

24.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Growth and physiological reactions of common bean cv. Sanry in response to salicylic acid and biostimulants under different irrigation regimes
واکنشهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کمآبی
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره سال دهم- شماره 35 (1397/12/20صفحات 73-87 
  علمی-پژوهشی
Scopus
23.  طاهر برزگر ساربانقلینگار حیدریانهادی لطفیزهرا قهرمانی
Yield, fruit quality and physiological responses of melon cv. Khatooni under deficit irrigation
عملکرد، کیفیت میوه و پاسخ های فیزیولوژیکی خربزه رقم خاتونی تحت تنش کم آبیاری
Advances in Horticultural Science Issue 32 (4) (2018-12-26PP. 451-458 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  نگار حیدریانطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effect of water deficit stress on yield, physiological and biochemical traits of some Iranian melon
اثر تنش کم آبیاری بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی توده های خربزه بومی ایران
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 7، شماره 26 (1397/09/20صفحات 209-221 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  زهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیرسول مظفریمهناز وفادار
Study of anatomical of seed coat infrastructural in some bulbous plants of Zanjan province
مطالعه ریخت شناسی فرا ساختاری پوسته بذر برخی از گیاهان پیازی کوهی استان زنجان
علوم و تحقیقات بذر ایران- دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مرتعداری ایران شماره 3 (1397/07/07صفحات 19-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  رسول حیدرنژادگیگلوزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعی
The effect of harvest stage and storage duration on fruit quality of Physalis (Physalis angulate L.)
اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک پشت پرده (Physalis angulate)
به زراعی کشاورزی شماره دوره 20- شماره 2 (1397/05/05صفحات 383-395 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  طاهر برزگر ساربانقلیپوریا مرادیزیبا حسن زادهزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Evaluation of Growth, Yield and Vitamin C Content of Okra with Application of Putrescine and Humic Acid Under Deficit Irrigation
ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره دوره 28- شماره 1 (1397/03/10صفحات 109-123 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  سیما شیراحمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effect of T wo T raining M ethods on G rowth I n di ces and Y ield of G reenhouse C ucumber ( Cucumis sativus ) , cv. Gohar
تأثیر دو روش تربیت بوته بر شاخص های ر شد و عملکرد خیار گلخانه ای ( Cucumis sativu s ) رقم گوهر
فنآوری تولیدات گیاهی شماره 2 (1396/12/25صفحات 117-127 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  زهرا اصفهانیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effects of foliar application of Megafol on yield, fruit quality and water use efficiency of tomato Cv. Rio Grande under water deficit stress
آثار محلول¬پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم¬آبی
به زراعی کشاورزی شماره دوره 19- شماره 4 (1396/12/25صفحات 983-996 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  طاهر برزگر ساربانقلیهادی لطفیولی ربیعیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes
اثر تنش کم آبی بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی شاخص های فیزیولوژیکی چهار ژنوتیپ خربزه ایرانی
علوم باغبانی ایران شماره 48 (1396/08/13صفحات 13-25 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  زینب عزیزیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effects of humic acid and salicylic acid on yield and fruit quality of the "Zard Jalali" melon under water deficit stress
تأثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه "زرد جلالی" تحت تنش کم آبی
به زراعی کشاورزی شماره 2 (1396/06/27صفحات 387-400 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  نگار حیدریانطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effect of water deficit stress on growth, yield, fruit quality and water use efficiency of some Iranian melon accessions
اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران
به زراعی کشاورزی شماره 2 (1396/06/27صفحات 287-302 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  بهنام علیزادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
Effect of foliar application of putrescine on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicuum annum cv. Dimaz)
اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کمآبی
به زراعی کشاورزی شماره 2 (1396/06/27صفحات 431-444 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  زیبا حسن زادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلی
The effect of naphthalene acetic acid on growth, yield and fruit quality of okra cv. Kano Dwarf
تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو
پژوهش های تولید گیاهی شماره دوره 24- شماره 1 (1396/05/16صفحات 33-45 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیولی ربیعی
Assessingth Growth and Yield of Some Iranian Melons under Limited Water Condition
بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره جلد 27- شماره 2 (1396/04/30صفحات 111-123 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  سیما شیراحمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effect of different training systems on growth, yield and fruit quality of greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Gohar)
اثر سیستم‌های مختلف تربیت بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای رقم گوهر (Cucumis sativus var. Gohar)
روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای سابق )- دانشگاه صنعتی اصفهان شماره شماره 28 (1395/11/30صفحات 13-24 
  علمی-پژوهشی
معتبر
9.  طاهر برزگر ساربانقلیپوریا مرادیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Physiological response of Okra cv. Kano to foliar application of putrescine and humic acid under water deficit stress
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه بامیه به کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک تحت شرایط تنش کم آبی
international journal of horticultural science and technology - Issue Vol. 3, No. 2; (2016-12-30PP. 187-197 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  فرزانه خیری کفراجطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیولی ربیعی
Effects of chitosan coating and hot water treatment on postharvest characteristics of fruit pepper (Capsicum annum cv. Paks.)
اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه¬ای Capsicum annuum cv. Paks))
به زراعی کشاورزی شماره 3 (1395/09/21صفحات 595-608 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  محبوبه فیض آبادیزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیاحمد گلچین
Effect of Different levels of Vermicompost and Nitrogen on the Growth Parameters of Tomato Seedlings
تأثیر سطوح مختلف ورمی¬کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص¬های رشدی نشای گوجه¬فرنگی رقم 'Rio Grande'
به زراعی کشاورزی شماره 3 (1395/09/21صفحات 569-580 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  ریحانه مسگریطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
The Effect of Different Cucurbit Rootstocks on Some Morphological and Physiological Traits of Cucumber (Cucumis sativus cv. Super dominus)
اثر پایه¬های مختلف کدوئیان بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژِیک خیار مزرعه¬ای رقم سوپر دومینوس (Cucumis sativus cv. Super Dominus)
علوم باغبانی شماره جلد 30- شماره 2 (1395/06/30صفحات 224-231 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Assessment of Growth, Yield and Fruit Quality of Two Iranian Cantaloupe Accessions Under Different Irrigation levels
بررسی رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی بومی ایران در سطوح مختلف آبیاری
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره جلد 26- شماره 2 (1395/05/01صفحات 108-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effects of water deficit stress on quality and quantitative traits of some Iranian melon
بررسی تاثیر تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه ایرانی
به زراعی کشاورزی شماره دوره 18- شماره 1 (1395/03/20صفحات 157-171 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  میثم الیاسی مقدمطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effect of foliar application of naphthalene acetic acid and plant thinning on growth, yield and fruit quality of melon (Cucumis melo cv. Khatooni).
تاثیر محلول پاشی نفتالین استیک اسید و تراش بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی
علوم باغبانی ایران شماره دوره 46، شماره 3 (1394/09/25صفحات 467-474 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  طاهر برزگر ساربانقلیمیثم الیاسی مقدمزهرا قهرمانی
Effect of foliar application of naphthalene acetic acid and plant thinning on sugar contents of melon (Cucumis melo) fruit cv. Khatooni
اثر محلولپاشی برگی نفتالین استیک اسید و تراش بوته بر محتوای قند خربزه رقم خاتونی
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue Vol (5), No (2) (2015-01-01PP. 1281-1287 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  زهرا قهرمانیحسندخت محمد رضاعبدالکریم کاشیامیدی منصورمریم جعفر خانی کرمانی
Response of Some Persian Leek Accessions to In Vitro Gynogenesis
واکنش برخی توده های تره ایرانی به ماده زایی در محیط درون شیشه ای
علوم باغبانی ایران شماره 1 (1392/01/27صفحات 73-80 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 17. عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمد ابراهیم رنجبر
اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه مارچوبه های ایرانی
The effect of drought stress on the growth of Iranian asparagus seedlings
کنگره علوم باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 16. میترا اعلائیعزیزالله خیریزهرا قهرمانیمحمدامین میرزاابوالقاسمی
اثر کاربرد خارجی برخی محرکها بر شاخص های رشد فیزیولوژیکی گل محمدی
Effect of Exogenous Application of some Elicitors on Physiological Growth Indices of Rosa damascena Mill.
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1398/02/04 - 1398/02/05
بین‌المللی 15. محمدامین میرزاابوالقاسمیمیترا اعلائیعزیزالله خیریزهرا قهرمانی
تاثیر استعمال خارجی گاماآمینوبوتریک اسید روی رشد و صفات زینتی گل محمدی
Effect of exogenous γ-aminobutyric acid on growth and ornamental properties of Damascus rose
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
ملی معتبر 14. زینب عزیزیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
تاثیر مالچ پلی اتیلن بر عملکرد و شاخص¬های رشد خربزه توده زرد جلالی
Effect of polyethylene mulch on growth and yield of melon
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 13. زهرا بیگدلوطاهر برزگر ساربانقلیعلی سلیمانیزهرا قهرمانی
مطالعه ویژگیهای ریخت شناسی برخی توده های خربزه بومی ایران
Study of morphological traits of some Iranian melons
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 12. زهرا بیگدلوطاهر برزگر ساربانقلیعلی سلیمانیزهرا قهرمانی
اثر تربیت بوته بر خصوصیات میوه برخی از توده های خربزه ایرانی
Effect of plant training on fruit traits of some Iranian melon
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 11. زیبا حسن زادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلی
تاثیر سطوح مختلف NAA بر عملکرد گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.)
Effect of NAA on yield of okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 10. پوریا مرادیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
اثر محلولپاشی هیومیک اسید بر شاخصهای رویشی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus)
The effect of foliar application humic acid on vegetative indices of plant Okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 9. پوریا مرادیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
اثر محلولپاشی هیومیک اسید بر عملکرد و کیفیت میوه گیاه بامیه )Abelmoschus esculentus(
Effect of foliar application of humic acid on yield and fruit quality of okra (Abelmoschus esculentus)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 8. هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیولی ربیعیجعفر نیکبخت
ارزیابی رشد رویشی و عملکرد در برخی از تودههای خربزه ایران
Evaluate of vegetative growth and yield in some Iranian melon accession
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 7. زیبا حسن زادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلی
تاثیر سطوح مختلف NAA بر خصوصیات رشد رویشی گیاه بامیه Abelmoschus esculentus L
Effect of NAA on growth characteristics of okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 6. هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
ارزیابی کیفیت میوه در برخی از توده های خربزه ایران
Evaluate of fruit quality in some Iranian melon accessions
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشکاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 5. سیما شیراحمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد خیار گلخانه ای در دو نوع سیستم هرس و تربیت بوته
Evaluate of growth and yield of greenhouse cucumber in two pruning and training systems
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 4. محبوبه فیض آبادیزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیاحمد گلچین
تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیکی نشاء گوجه فرنگی رقم RioGrand
The effects of different levels of vermicompost on morphological characteristics of tomato seedlings CVRio Grand
-- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران, تهران, 2014-04-19 - 2014-04-19
ملی معتبر 3. میثم الیاسی مقدمطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
بررسی اثرات هرس و تنک میوه روی عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی
Effect of pruning and thinning of fruit in yield and fruit quality of melon (Cucumis melo cv. Khatooni)
--- http://www.naconf.ir/fa/انجمن آبیاری و زهکشی , تهران, 2014-01-30 - 2014-01-30
ملی معتبر 2. زهرا قهرمانیمجتبی دلشادعبدالکریم کاشی
(Cucumis sativus L.cv Super Dominus) ارزیابی تاثیر تراکم بوته بر شاخص های رشد خیار
The Response of Growth Index and Yirld of a Commerical Cucumber (Cucumis sativus L. cv.Super Dominus) to Plant Density
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07
ملی معتبر 1. زهرا قهرمانیحسندخت محمد رضاعبدالکریم کاشیامیدی منصورمریم جعفر خانی کرمانی
بررسی اثر سطوح هورمونی بر رویان زایی توده های بومی تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. Persicum)به روش ماده زایی در محیط درون شیشه
The study of hormone surfaces on embryogenesis of Persian leek populations (Allium ampeloprasum spp. Persicum) via in vitro gynogenesis
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07