خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

حسین صمیعی الموتی، حیدر قلی‌زاده
بررسی مزیت نسبی تولید گوجه فرنگی در استان قزوین
Assessment of Comparative Advantage of Tomato in Qazvin Province
چکيده


مزیت نسبی به معنای توانایی یک منطقه در تولید ارزانتر یک محصول یا یک خدمت خاصی می باشد. یکی از مهمترین شاخص های اندازه گیری مزیت نسبی، شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) است. در تحقیق حاضر مزیت نسبی محصول گوجه فرنگی استان قزوین در سال زراعی 90-89 بررسی و محاسبه گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز از سایت وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استان قزوین در تولید محصول گوجه فرنگی دارای مزیت نسبی می باشد. لذا  توجه بيشتر به توليد محصول مذكور و حمايت از آن در این استان، داراي اهميت ويژه اي است.