خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

علایق پژوهشی

امنیت غذایی

اقتصاد آب

اقتصاد محیط زیست

مدیریت کشاورزی

توسعه اقتصادی

سیاست‌های اقتصادی