خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اقتصاد محیط زیست2. بازرگانی بین الملل3. ارزشیابی پروژه4. اقتصادسنجی5. اقتصاد خرد6. اقتصاد کلان7. اقتصاد کشاورزی