خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh
حیدر قلی‌زاده
دانشیار

پست الکترونيکی
hgholizadeh@znu.ac.ir      heydar81@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/gholizadeh-heydar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4569

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، کدپستی 38791-45371