خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

سمیرا افشاری، روح‌اله رضایی، حیدر قلی‌زاده، حسین شعبانعلی فمی
ارزیابی پایداری اقدامات مرتبط با مدیریت منابع آب کشاورزی در شهرستان کمیجان
Assess the Sustainability of Agricultural Measures related to Water Resources Management in Komijan County
چکيده


هدف اين تحقيق توصيفي- پيمايشي ارزیابی پایداری اقدامات مرتبط با مديريت منابع آب کشاورزی بود. جامعه آماری اين پژوهش، تمامی سرپرستان خانوارهای کشاورزی در شهرستان کمیجان بودند (5100=N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 300 نفر از آنان به روش نمونه¬گیری چند مرحله¬ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه بود. روايي محتوايي پرسشنامه با نظر پانلي از کارشناسان تأييد شد. براي تعيين پايايي ابزار تحقيق پيش‌آزمون انجام گرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي مقياس اصلي پرسشنامه در حد مناسب بود. نتايج تحقيق حاکی از آن بود که در بين اقدامات مختلف مرتبط با مديريت پايدار منابع آب، سه گويه کاشت محصولات در تاريخ مناسب، کنترل علف¬هاي هرز در مزرعه به روش غير شيميايي مثل وجين و چراندن و استفاده از کاه و کلش، پلاستيک و کودهاي دامي پوسيده به عنوان پوشش براي حفظ رطوبت خاک، بالاترين رتبه را داشتند. همچنين، با توجه به نتايج مشخص شد که بیشترین فراوانی (3/44 درصد) مربوط به پاسخگویانی بود که در سطح متوسط اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب را به‌کار گرفته و کمتر از 10 درصد از کشاورزان این اقدامات را در سطح زیاد به‌کار گرفته‌اند.