خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

  كلثوم طوسي، حیدر قلی‌زاده، آرش دوراندیش، غلامرضا مجردی
بررسی مزیت نسبی صادرات آلوی کشورهای عمده تولیدکننده آلو
چکيده


پژوهش حاضر به بررسی مزیت نسبی کشورها مختلف جهان در بازار تجارت بین‌المللی آلو می‌پردازد. برای این منظور از شاخص مزیت نسبی آشکارشده به شکل متقارن (SRCA) استفاده می‌شود و علاوه بر تعریف مرسوم که در آن نسبت «سهم صادرات آلو از کل صادرات هر کشور» به سهم صادرات کشور از کل صادرات جهانی محاسبه می‌شود (SRCAx) از سه تعریف تعمیم‌یافته به شکل نسبت سهم مذکور به سهم کشور از تولید جهان (SRCAp)، به سهم کشور از GDP جهان (SRCAg)، و سهم کشور از GDP کشاورزی جهان (SRCAa) محاسبه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد با لحاظ هر چهار شاخص، کشورهای شیلی، صربستان، مولداوی، تاجیکستان و آرژانتین از بیشترین مزیت نسبی آشکارشده برخوردار هستند. مقدار عددی شاخص مرسوم، SRCAx، برای ایران 376/0 محاسبه شد که حاکی از وجود مزیت نسبی آشکارشده در ایران است و از این نظر در رتبه 13 قرار دارد. با این وجود، محاسبه شاخص‌های تعمیم‌یافته در مقاله حاضر، نشان داد که ایران از پتانسیل بالاتری در این زمینه برخوردار است. به‌طوری که رتبه مزیت نسبی صادرات آلوی ایران در مقام مقایسه با تولید آلو و نیز GDP بخش کشاورزی به 26 تنزل می‌یابد. در مجموع نتایج تحقیق امکان ارتقای جایگاه صادرات آلو را روشن می‌سازد.