خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14960   بروزرسانی: 14-12-1401

Farzaneh Zolhasani

فرزانه ذوالحسنی
تمایز مبنایی اخلاق دینی و سکولار در مکتب علامه طباطبایی
چکيده


پرسش از رابطه دین و اخلاق و امکان اخلاق بدون دین همواره مورد توجه اندیشمندان در عرصه فلسفه دین و اخلاق بوده و هست. علامه طباطبایی ره نظریه بدیعی در باب اعتباریات عرضه داشته اند که آثار و نتایج ارزنده ای در حوزه های مختلف از جمله معرفت شناسی و هستی شناسی و اخلاق و دین شناسی و ... بر آن مترنب است. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل منطقی این نظریه با تاکید بر دو اثر اصول فلسفه و روش رئالیسم و رساله الولایه به اجمال بررسی شده است و تمایز مبنای اخلاق دینی و اخلاق سکولار به عنوان یکی از نتایج این نظریه مورد بررسی قرار گرفته است. اخلاق دینی، نظامی اعتباری است که بر اسا آموزه های وحیانی متکی بر حقیقت باطنی دین است اما اخلاق سکولار اعتباری است که از این تکیه گاه متقن بی بهره است.