خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15179   بروزرسانی: 14-12-1401

Farzaneh Zolhasani
فرزانه ذوالحسنی
استادیار

پست الکترونيکی
fa.zolhasani@znu.ac.ir      fa.zolhasani@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zolhasani-farzaneh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4448

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه فلسفه، اتاق232، کدپستی 38791-45371