خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3969   بروزرسانی: 06-07-1402

Alireza Alimohammadi.

یوسف حسین زاده، علیرضا علی محمدی
مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیر منشوری
چکيده


قاب های خمشی فولادی به عنوان یکی از سیستم های شکل پذیر سازه ای در تحمل بارهای جانبی زلزله مورد استفاده قرار می گیرند. رفتار اتصالات صلب تیر به ستون، عامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار قاب های خمشی فولادی است. برای تامین ظرفیت دورانی مورد نیاز و شکل پذیری اتصالات، اتصالات از پیش تایید شده در آیین نامه های طراحی از جمله مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران پیشنهاد شده است. در برخی از اجراهای مرسوم در کشور ایران، نوع خاصی از اجرا به کار گرفته می شود که در آن افزایش ظرفیت مقطع تیر از محل مفصل پلاستیک تا بر ستون، با بهره گیری از مقطع غیرمنشوری تیر به صورت سیستم ستون درختی فراهم میشود. این نوع اتصال، از نوع اتصالات از پیش تایید شده نمی باشد و رفتار آنها به صورت جامع بررسی نشده است. در این مقاله رفتار چرخه ای این نوع از اتصالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این منظور با انجام تحلیل های اجزای محدود، عوامل تاثیرگذار بر رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیرمنشوری مشخص شده و رفتار چرخه ای آنها مورد مطالعه قرار میگیرد به دلیل افزایش ارتفاع جان در طول تیرهای غیر منشوری، احتمال ناپایداری های موضعی جان وجود دارد. با مطالعه احتمال کمانش موضعی و ناپایداری های جان، ظرفیت و شکل پذیری این نوع از اتصالات، با استفاده از سخت کننده های طولی و عرضی مورد بررسی قرار میگیرد که نتایج حاکی از رضایت بخش بودن استفاده از آنها و کاهش مصرف فولاد در مقاطع غیر فشرده می باشد