خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7304   بروزرسانی: 17-07-1402

Alireza Alimohammadi.

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
2.  یوسف حسین زادهعلیرضا علی محمدی
Study of the Behavior and Ductility of Moment Connections with Tapered Beams Using The Yield Lines Theory
مطالعه ی رفتار و شکل پذیری اتصال های خمشی تیرهای غیر منشوری با استفاده از تئوری خطوط تسلیم
مهندسی عمران شریف شماره 36 (1399/06/01صفحات 115-125 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  یوسف حسین زادهعلیرضا علی محمدی
Study of the Behavior of Beam-to-Column Moment Connections With Tapered Beams
مطالعه رفتار اتصالات خمشی تیر به ستون با مقاطع غیر منشوری
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering Issue 36 (2020-04-23PP. 289-298