خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2874   بروزرسانی: 16-01-1402

Alireza Alimohammadi.

Publications in Journals

داخلي-ISC2.  یوسف حسین زاده، علیرضا علی محمدی
مطالعه ی رفتار و شکل پذیری اتصال های خمشی تیرهای غیر منشوری با استفاده از تئوری خطوط تسلیم 
عمران شریف دوره 36 شماره 2 (1399صفحات 115-125.  [Abstract  ]
International ISI1.  Yousef Hosseinzadeh,Alireza Alimohammadi
Study of the Behavior of Beam-to-Column Moment Connections with Tapered Beams
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering Vol. 44 Issue Clamped connections (2020PP. 289-298 DOI: https://doi.org/10.1007/s40996-020-00369.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


National 2. یوسف حسین زاده، علیرضا علی محمدی
مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیر منشوری

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه


انجمن مهندسی سازه ایران, تهران-ایران  1396.  [Abstract ]
National 1. یوسف حسین زاده، علیرضا علی محمدی
بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی تیرهای بال پهن

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه


انجمن مهندسی سازه ایران, تهران-ایران  1396.  [Abstract ]