خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6445   بروزرسانی: 17-07-1402

Alireza Alimohammadi.

مدیریت

- مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه از ابتدای سال 1402

- مشاور عمرانی ریاست محترم دانشگاه زنجان از سال 1399 

- رئیس اداره ساختمان و تأسیسات دانشگاه زنجان از سال 1390 تا 1394

- کارشناس مسئول دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه زنجان از سال 1388 تا 1390