خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3969   بروزرسانی: 06-07-1402

Alireza Alimohammadi.

یوسف حسین زاده، علیرضا علی محمدی
بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی تیرهای بال پهن
چکيده


در این مقاله به مطالعه و بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تیرهای بال پهن به ستون های سیستم قاب درختی پرداخته میشود.سیستم ستون های درختی از اتصال قطعات کوتاه تیر به ستون که در محل کارخانه جوش داده می شوند تشکیل میگردد. جهت بهبود شکل پذیری اتصال ستون درختی پیشنهاد استفاده از تیرهای بال پهن برای تیر رابط بررسی گردید. نتایج حاصله از تحلیل های غیرخطی المان محدود حاکی از اثر بخش بودن آن در بهبود جزئیات اتصال و کاهش قابل ملاحظه در تمرکز تنش و کرنش پلاستیک مورد تقاضا، در جوش شیاری بال تیر می باشد. تمامی مدل های پیشنهادی مورد تحلیل با تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه ای دورتر از محل اتصال تیر به ستون یک رفتار شکل پذیر مناسب بدون هیچگونه شکست را از خود نشان دادند. نتایج بدست آمده مشخص میکند که استفاده از تیرهای بال پهن به طور مشخصی در کاهش پتانسیل شکست موثر است