خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21920   بروزرسانی: 16-06-1393

Mohammad Hossein Mohammadi

عليرضا واعظي، عطيه رستمي   و محمد حسین محمدی
تغييرات زماني فرآيندهاي تخريب و پاشمان در خاك مارني تحت باران شبيه سازي شده
چکيده


فرآيندهای تخريب خاکدانه,ها و پاشمان ذرات خاک از مهم,ترين پيامدهای برخورد قطرات باران بر سطح خاک می,باشند. اين تحقيق به ,منظور بررسی تغييرات زمانی فرآيندهای تخريب و پاشمان در خاک بکر مارنی در استان زنجان انجام گرفت. آزمايش در هشت تيمار زمان بارندگی با سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1389 انجام شد. برای اين منظور پس از جمع,آوری خاکدانه,های با قطر 6 تا 8 ميلی,متر، خاکدانه,ها در 24 جعبه, مسطح به ابعاد 30 سانتی,متر در 40 سانتی,متر قرار داده شدند. جعبه,ها در فواصل زمانی مختلف (، 15، 22، 30، 37، 45، 52 و 60 دقيقه) زير دستگاه شبيه,ساز باران با شدت ثابت 40 ميلی,متر بر ساعت قرار گرفتند. ميزان تخريب با مقايسه ميانگين وزنی قطر خاکدانه,ها قبل و بعد از بارندگی به روش الک خشک و ميزان پاشمان از جمع,آوری ذرات خاک پراکنده شده در اطراف جعبه,ها طی هر رخداد بارندگی و تعيين وزن خشک آن,ها به دست آمد. بر اساس نتايج رابطه مثبت معنی,داری بين زمان بارندگی و تخريب خاکدانه (01/0, p< 99/0R2=) و نيز پاشمان ذرات خاک  وجود داشت. در ابتدای بارندگی (7) دقيقه ميزان تخريب خاکدانه,ها بيشتر از پاشمان ذرات خاک بود. با تداوم بارندگی، ميزان پاشمان نيز به دنبال تخريب خاکدانه,ها افزايش يافت و در زمان 45 دقيقه به دليل تخريب بيشتر خاکدانه,ها، سله در سطح نمايان شد. در اين زمان، ميزان تخريب و پاشمان تقريباً به اوج رسيد. پس از اين زمان، تشکيل سله از تخريب بيشتر خاکدانه,ها و تا اندازه,ای از پاشمان بيشتر ذرات جلوگيری کرد. بين ميزان پاشمان ذرات و تخريب خاکدانه,ها رابطه مثبت معنی,دار وجود داشت.