خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24052   بروزرسانی: 16-06-1393

Mohammad Hossein Mohammadi
محمد حسین محمدی
دانشیار

پست الکترونيکی
mohammadi[at]znu.ac.ir      mhmohammadi[at]hotmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadi-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2397

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده;کشاورزی، گروه خاک شناسی، اتاق 18،ص پ 313