خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24052   بروزرسانی: 16-06-1393

Mohammad Hossein Mohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. مباحث نوین در فیزیک آب و خاک(دکتری)3. کاربرد مدلهای ریاضی در فیزیک خاک(دکتری)4. رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته (کارشناسی ارشد)5. فیزیک خاک پیشرفته (کارشناسی ارشد)6. خاک شناسی عمومی (کارشناسی)7. رابطه آب و خاک و گیاه (کارشناسی)8. فیزیک خاک (کارشناسی)