خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23786   بروزرسانی: 16-06-1393

Mohammad Hossein Mohammadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, فیزیک خاک , 1385-1379
عنوان رساله : شبیه سازی منحنی جابجایی املاح با استفاده از ویژگی های هیدرولیکی خاک
زمینه رساله : انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع
استاد راهنما : دکتر محمد رضا نیشابوری- دکتر حسینقلی رفاهی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, خاک شناسی , 1379-1377
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فرآیندهای پدولوژیکی بر مینرالوِ‍ژی جز رس خاک در طول دو توپو سکانس
زمینه پایان نامه : ویژگی های رس
استاد راهنما : دکتر شهلا محمودی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, خاک شناسی , 1377-1373
عنوان پایان نامه : برخی مدلهای ریاضی جریان آب در مقیاس منفذ
زمینه پایان نامه : جریان آب در خاک
استاد راهنما : دکتر محمد رضا نیشابوری