خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

مجید خسروی، علی شمس، حیدر قلی‌زاده و زهرا هوشمندان مقدم فرد
بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن
Investigating factors related with selling behaviour of Saffron farmers in Qaen Township
چکيده


زعفران‌کاران به خاطر دلایل متعددی دارای رفتارهای بازاریابی متفاوتی در ارتباط با شیوه فروش زعفران تولیدی خودشان هستند، ازاین‌رو تحقيق توصيفي- همبستگي حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن صورت گرفت. جامعه آماري کلیه زعفران‌کاران شهرستان قائن در سال 1394 بودند (12860 نفر) که با استفاده از فرمول نمونه‌گيري کوکران 230 زعفران‏کار مشخص و از طريق روش نمونه‌گيري چندمرحله‌ای تصادفي مطالعه شدند. داده‏ها با استفاده از پرسشنامه ساختارمند و از طریق مصاحبه حضوری با زعفران‌کاران جمع‌آوری و با نرم‌افزار Spss20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد كه زعفران‌کاران داراي رفتارهاي متفاوت فروش بوده و 23/38 درصد کل زعفران تولیدی به‌صورت پوشال، 55/31 درصد به‌صورت نگین و 21/30 درصد نیز به‌صورت دسته به فروش رفته است. تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغيرهاي تعداد افراد خانوار، مقدار زعفران خودمصرفي، درآمد حاصل از زعفران به کل درآمد، سطح زير کشت، تعداد کلاس‌هاي آموزشی شرکت کرده، ميزان رضايت از کميت محصول و استفاده از برخي منابع اطلاعاتي بازاريابي با شیوه فروش زعفران‌کاران رابطه معني‌داري وجود دارد.