خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

مهدی قاسمی، حیدر قلی‌زاده و محمد بادسار
بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح طوبی در استان چهارمحال و بختیاری
Investigation the economic, social and environmental effects of Tooba scheme in Chaharmahal and Bakhtiari Province
چکيده


طرح طوبی یکی از طرح هایی است که در آن اراضی مستعد ملی، دولتی و شخصی به توسعه محصولات زراعی و باغی به منظور بهره برداری بهینه از سرمایه های عظیم آب و خاک کشور، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد اختصاص یافته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح طوبی در استان چهارمحال و بختیاری صورت پذیرفت. در راستای دستیابی به اهداف این مطالعه، اطلاعات لازم از نمونه آماری شامل ۱۴۱ نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی و بهره برداران اراضی باغی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحلیل توصیفی نشان داد اکثریت بهره برداران باغی از شیوه واگذاری طرح طوبی رضایت نداشتند. همچنین نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان داد اجرای طرح طوبی باعث بهبود شرایط زیست محیطی شده است. علاوه بر این بین دیدگاه کارشناسان جهاد کشاوزی و بهره بردارانی که در طرح طوبی مشارکت نداشتند، با بهره برداران طرح طوبی پیرامون بهبود شرایط اقتصادی اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بررسی آثار تضاد اجتماعی نشان داد که بین بهره بردارانی که از طرح طوبی استفاده نکرده اند با کارشناسان جهاد کشاوزی و بهره برداران طرح طوبی اختلاف معنی داری وجود دارد.