خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

  محمدحسین ذوقی پور، حیدر قلی‌زاده، محمدرضا نظری و نرگس مرادخانی
ارزیابی اثر پدیده گردوغبار و عوامل اقلیمی بر رفاه ذرت‌کاران استان خوزستان
Evaluation of The Dust Phenomenon Effect and Climatic Variables on The Welfare of Maize Farmers in Khuzestan Province
چکيده


پدیده گردوغبار در کنار سایر پدیده‌های اقلیمی بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و بر سود و رفاه کشاورزان تأثیر گذاشته است. در دهه‌های اخیر پدیده گردوغبار به‌ویژه در غرب ایران به یکی از معضلات محیط‌زیستی تبدیل شده است. در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای اقلیمی و پدیده گردوغبار بر رفاه ذرت‌کاران استان خوزستان در دوره 1395-1379 بررسی شد. بدین منظور، مدل ریکاردین با استفاده از داده‌های تابلویی برآورد شد. نتایج نشان داد که متغیر گردوغبار بر روی رانت ذرت‌کاران خوزستانی تأثیر منفی و معنی‌داری داشته به‌طوری که گردوغبار، در هر دوره تولید، موجب کاهش رانت به میزان 2381 هزار ریال در هر هکتار می‌شود. از میان متغیرهای اقلیمی استفاده‌شده متغیرهای دما و رطوبت اثر کاملاً معنی‌دار بر رانت دارند. بدین صورت که با افزایش یک درجه دما نسبت به میانگین آن (9/32 درجه سانتی‌گراد)، رانت 9405 هزار ریال در هر هکتار افزایش می‌یابد و نیز افزایش یک درصد رطوبت هوا، باعث افزایش درآمد خالص به مقدار 2272 هزار ریال در هکتار می‌شود. همچنین، نتایج نشان داد، متغیرهای کود، سموم و سهم آب سطحی در آبیاری اثر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای بذر، نیروی کار و کل سطح زیرکشت ذرت اثر منفی و معنی‌دار بر رانت زمین داشتند.