خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23562   بروزرسانی: 27-01-1401

Majtaba Nasiri

Atousa Khalilizade, Ebrahim Madadi, Mojtaba Nasiri
پاسخ مگنتواپتیکی نانوذرات بیضیگون پَخت و کشیده نقره
Magneto-optical response of oblate and prolate spheroidal nanoparticles of silver
چکيده


نانوذرات نقره در تکنولوژي و پزشکی داراي اهمیت بسیاري هستند.از جمله ویژگیهاي جالب توجه این ذرات پاسخ مگنتواپتیکی قابل تنظیم برحسب هندسۀ آنها است. در نتیجه تشدید پلاسمونهاي سطحی موضعی در این نانوذرات که در ناحیۀ مرئی و فروسرخ نزدیک قرار دارد، این ذرات در حضور میدان مغناطیسی پایا و در نزدیکی محل تشدید پلاسمون هاي سطحی دورنگی دایرهاي بزرگ و قابل اندازه گیري نشان می دهند. در این مقاله دورنگی دایرهاي تک ذره و دیمري از ذرات بیضیگون کشیده و پخت که تحت میدان مغناطیسی پایا قرار دارند مورد مطالعه قرار گرفته است. در طیف دو رنگی دایرهاي این نانو ذرات، انتقال به قرمز شدید براي دیمر ذرات پخت مشاهده می شود. همچنین شدت دورنگی دایرهاي در پیکربندي هاي نامتقارن در مقایسه با ذرات کروي حدود ده برابر بزرگتر است که اندازه گیري آن را آسانتر می نماید.