خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26766   بروزرسانی: 27-01-1401

Majtaba Nasiri
مجتبی نصیری
استادیار

پست الکترونيکی
mnasiri[at]znu.ac.ir      mnz1360@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nasiri-mojtaba

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2638

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، کدپستی 38791-45371