خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25817   بروزرسانی: 27-01-1401

Majtaba Nasiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک کلاسیک2. فیزیک حالت جامد3. مکانیک آماری4. الکترودینامیک کلاسیک