خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25882   بروزرسانی: 27-01-1401

Majtaba Nasiri

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  اتوسا خلیلی زادهمجتبی نصیری زرندیمددی ابراهیم
Circular dichroism of one‑dimensional chain of Au‑Fe alloy nanoparticles for refractive index sensing applications
دورنگی دایره ای زنجیره یک بعدی نانوذرات آلیاژی طلا- آهن جهت کاربرد در حسگرهای ضریب شکست
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH Issue 24 (2022-04-14PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  اتوسا خلیلی زادهمددی ابراهیم مجتبی نصیری زرندی
Magneto-optical response of oblate and prolate spheroidal nanoparticles of silver
پاسخ مگنتواپتیکی نانو ذرات بیضیگون پَخت و کشیده نقره
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 10.22055/JRMBS.2021.16978 (1400/06/07صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مددی ابراهیم اتوسا خلیلی زادهمجتبی نصیری زرندی
Tunable magneto-optical linear and circular dichroism spectra for a dimer of core–shell prolate spheroids
اثرات مگنتو- اپتیکی خطی و دایره ای قابل کنترل در دیمر نانو ذرات بیضیگون لایه دار
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS Issue 36 (2019-03-18PP. 991-998 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  سعید ملاییمجتبی نصیری زرندینسرین سلطان محمدیرضا شیرسوارRamos َAاحمد امجدی
Soap-film flow induced by electric fields in asymmetric frames
جریان شاره القایی توسط میدان الکتریکی در لایه صابون با قاب نامتقارن
PHYSICAL REVIEW E شماره 97 (1397/01/28صفحات 043110-1-0243110-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مجتبی نصیری زرندیرضا شیرسوارسعید ملائیآنتونیو راموس
Numerical study of soap-film flow by nonuniform alternating electric fields
مطالعه عددی جریان سیال در لایه صابون تحت میدانهای الکتریکی متناوب غیر یکنواخت
PHYSICAL REVIEW E شماره 95 (1395/12/09صفحات 022806-1-022806-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  رضا شیرسوارمجتبی نصیری زرندیاحمد امجدیعمار نجاتیسید امید سبحانیمهدی حبیبی
Rotation induced by uniform and non-uniform magnetic fields in a conducting fluid carrying an electric current
چرخش سیال رسانا حامل جریان الکتریکی توسط میدان مغناطیسی یکنواخت و غیر یکنواخت
RSC Advances Issue 6 (2016-11-24PP. 112641-112645 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
Wave function properties of a single and a system of magnetic flux tube(s) oscillations
ویژگی های تابع موج در نوسانات تک لوله شار و سامانه ای از لوله های شار مغناطیسی
J GEOPHYS RES Issue 121 (2016-09-17PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  مجتبی نصیری زرندیرضا شیرسوارطیبه سقائیآنتونیو راموس
Simulation of liquid film motor: a charge induction mechanism
شبیه سازی موتور مایع چرخان
Microfluidics and Nanofluidics Issue 19 (2015-02-25PP. 133-139 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مجتبی نصیری زرندیمیر فایز میری
Effect of thermal noise on noncontact rack and pinion device
اثرات نویز گرمایی بر کارکرد سامانه بدون تماس صفحه و چرخ دنده
Physical Review E Issue 85 (2012-04-03PP. 041102-1-041102-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  مجتبی نصیری زرندیمیر فایز میریر گلستانیان
Synchronizing noncontact rack-and-pinion devices
همگامی سامانه های بدون تماس صفحه- چرخ دنده
APPLIED PHYSICS LETTERS Issue 100 (2012-03-15PP. 114105-1-114105-3 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  مجتبی نصیری زرندیمرادیان علیمیر فایز میری
Dynamics of noncontact rack-and-pinion device: Periodic back-and-forth motion of the rack
دینامیک سامانه صفحه- چرخ دنده بدون تماس: حرکت رفت و برگشتی صفحه
Physical Review E Issue 82 (2010-09-01PP. 037101-1-037101-4 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  میر فایز میریمجتبی نصیری زرندی
Noncontact rack-pinion-rack device as a differential vibration sensor
سامانه صفحه-چرخ دنده- صفحه بدون تماس به عنوان حسگر پارامترهای نوسانی
Physical Review E Issue 82 (2010-07-30PP. 016117-1-016117-5 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 18. حمیده همتی کلیمجتبی نصیری زرندیمددی ابراهیم
فعالیت مگنتو- اپتیکی قابل تنظیم در نانوذرهی هسته- پوستهی طلا سیلیسیوم
Tunable Magneto-optical Activity of Au@Si Core-Shell Nanoparticle
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1402/03/03 - 1402/03/05
ملی معتبر 17. مریم کوچکخانیمجتبی نصیری زرندی
دینامیک شاره دوبعدی حامل جریان الکتریکی درحضور میدان¬های الکتریکی و مغناطیسی
Dynamics of two-dimensional fluid carrying electric current in the presence of electric and magnetic fields
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1401/02/28 - 1401/03/01
ملی معتبر 16. امید اقدسی پناهمجتبی نصیری زرندیمددی ابراهیم
تله‌اندازی نوری نانو ذره‌ی طلا با استفاده از باریکه‌های فوق‌هندسی-گاؤسی نوعII
Hypergeometric-Gaussian-II Beams for Optical Trapping of Gold Nanoparticles
Conference on Condensed Matter دانشگاه صنعتی قم, قم قلعه, 2021-01-27 - 2021-01-28
ملی معتبر 15. محمد زرقیمجتبی نصیری زرندیمددی ابراهیم
خواص اپتیکی دیمر نانوذرات آلیاژی طلا-نقره
Optical Properties of Dimer of Alloyed Au-Ag Nanoparticles
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-26 - 2019-08-29
ملی معتبر 14. اتوسا خلیلی زادهمددی ابراهیم مجتبی نصیری زرندی
مطالعه دورنگی دایرهای و خطی دیمر نانوذرات هسته-پوسته بیضیگون نقره
Investigation of Linear and circular dichroism in the core-shell spheroidal silver nanoparticles dimer
Annual Physics Conference of Iran انجمن فیزیک ایران, قزوین, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 13. اتوسا خلیلی زادهمددی ابراهیم مجتبی نصیری زرندی
مطالعه دو رنگی خطی نانوذرات بیضیگون نقره
Investigation of linear dichroism in spheroidal silver nanoparticles
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 2018-01-30 - 2018-02-01
ملی معتبر 12. اکرم بیاتمجتبی نصیری زرندیمددی ابراهیم
تشدید فانو در نانوذرات کروی و بیضیگون
Fano resonance in spherical and ellipsoidal nanoparticles
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
بین‌المللی 11. شهریار اسمعیلیندا داداشی قره بلاغمجتبی نصیری زرندیحسین صفری
رفتار ویژه فرکانسها در یک سیستم نوسانی از حلقه های تاج
Behavior of Eigenfrequencies in a System of Coronal Loops Oscillation: Multi-stranded Loops Interaction Approach”
SOLARNETTV MEETING  the Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Spain, 2017-01-16 - 2017-01-20
ملی معتبر 10. مینا بوراکیمجتبی نصیری زرندی
اختلاط دو شاره در ریز مخلوط گر مستطیلی با استفاده از روش موج رونده الکترواسموتیکی
Mixing of two fluids in rectangular micromixer based on traveling-wave electroosmosis
Annual Physics Conference of Iran انجمن فیزیک ایران و دانشگاه شیراز, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-25
ملی معتبر 9. سعید ملاییمجتبی نصیری زرندیرضا شیرسوار
شبیه سازی جریان لایه صابون با اعمال میدان الکتریکی متناوب غیریکنواخت
Simulation of fluid flow in soap film induced by non-uniform ac current
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1395/03/06 - 1395/03/07
ملی معتبر 8. مینا بوراکیمجتبی نصیری زرندی
بهینه سازی اختلاط دوشاره در ریزمخلوط گر حلقه ای با استفاده از روش موج رونده الکترواسموتیکی
Optimization the mixing of two fluids in circular micromixer using travelling wave electroosmosis
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1395/03/06 - 1395/03/07
ملی معتبر 7. سعید ملایینسرین سلطان محمدیمجتبی نصیری زرندیرضا شیرسوار
شبیه سازی چرخش لایه حباب صابون حامل جریان الکتریکی در قاب نامتقارن
simulation of the rotation of soap film carrying electric current in asymmetric frame
گردهمایی فیزیک ماده چگال  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه, زنجان, 1394/03/06 - 1394/03/08
بین‌المللی 6. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
ویژه مقادیر نوسانات مغناطوهیدرودینامیک در حضور لایه بندی طولی چگالی
Eigen-Frequencies of MHD Wave Equations in the Presence of Longitudinal Stratification Density
TESS: Triennial Earth Sun-Summit جامعه نجوم آمریکا و جامعه ژئوفیزیک آمریکا American Astronomical Society, United States, 2015-04-27 - 2015-04-30
بین‌المللی 5. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
شبیه سازی مدهای نوسانی کینک در حلقه های شار چند رشته ایی در تاج خورشید
Extracting Kink-like Modes of Multi-Stranded Loops in The Solar Corona
MEASUREMENT TECHNIQUES IN SOLAR AND SPACE PHYSICS CONFERENCE NASA, NCAR Center Green Campus, Boulder, CO, United States, 2015-04-20 - 2015-04-24
ملی معتبر 4. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
استخراج وجوه نوسانی شبه کینک حلقه های چند رشته ای تاج خورشید
Extracting Kink-like Modes of Multi-Stranded Loops in The Solar Corona
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه امیرکبیر, تهران, 1393/11/15 - 1393/11/16
ملی معتبر 3. طیبه سقائیمجتبی نصیری زرندیآنتونیو راموسرضا شیرسوار
شبیه سازی لایه مایع چرخان
Simulation of Liquid Film Motor
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-12-18 - 2014-12-19
ملی معتبر 2. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
ویژه فرکانس های معادله موج مغناطوهیدرودینامیکی در حضور لایه بندی چگالی طولی
Eigen-Frequencies of MHD Wave Equations in the Presence of Longitudinal Stratification Density
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان - انجمن فیزیک ایران, زاهدان, 2014-09-08 - 2014-09-11
ملی معتبر 1. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
شبیه سازی امواج مغناطوهیدرودینامیکی حلقه های شار میدان مغناطیسی استوانه ای
MHD wave simulations of magnetic cylindrical flux tubes
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانش های بنیادین , تهران, 2014-05-21 - 2014-05-22