خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29502   بروزرسانی: 23-01-1402

Habibollah Zolfkhani

جبیب اله زلفخانی و علیرضا شریفی  
طراحی و ساخت شیفت دهنده های فاز غیر فعال فوق باند پهن فرکانس بالا با ساختار مایکرواستریپ تک لایه
Design and implementation of ultra-wideband passive high frequency phase shifter with single layer microstrip struture  
چکيده


 مهندسی برق - استادی ار- - 2 sharifi@znu.ac.ir با 6 در این مقاله روشی برای طراحی و پیاده سازی شیفت دهنده فاز فوق پهن باند در محدوده فرکانسی GHz 18- چکیده: پهنای باند نسبی حدود صد درصد ارائه شده که ساختار آن از خطوط انتقال مایکرو استریپ همراه با استابهای اتصال کوتاه تشکیل شده است. این ساختار در مقایسه با شیفت دهنده های فاز مرسوم که از خطوط کوپل شده و ساختارهای چند الیه استفاده میکنند، از لحاظ پیاده سازی و ساخت ساده تر بوده و با این روش طراحی و بهینه سازی میتوان میزان شیفت فاز دلخواه را در حالتی که امپدانسهای ورودی و خروجی اختیاری باشند، ایجاد نمود. با روش بهینه سازی کمترین مربع خطا مقادیر ابعاد مدار بدست می آید. مایکروویو استفاده میکند نوشته شده و نتایج آن توسط نرم افزارهای تمام موج الکترومغناطیسی با در نظر رفتن تاثیر اتصاالت T برای طراحی شیفت دهنده های فاز، یک برنامه کامپیوتری که از مدلهای مداری خطوط مایکرو استریپ و روابط شبکه های بهبود یافته است. شیفت دهنده فاز 45 درجه درحالتی که امپدانسهای ورودی و خروجی برابر با 50 اهم باشند، طراحی، شبیه سازی و ساخته شد. همچنین شیفت دهنده فاز 90 درجه در حالتی که امپدانسهای ورودی و خروجی نامساوی و برابر با 50 و 75 اهم باشند طراحی و شبیه سازی شد. بررسی نتایج بدست آمده از شبیه سازی تمام موج و پیاده سازی عملی ساختار در مورد ضرایب انعکاس و انتقال و شیفت فاز، مشخص میکند که اهداف طراحی تا حدود زیادی برآورده شده اند.