خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28863   بروزرسانی: 01-08-1401

Habibollah Zolfkhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. الکترومغناطیس - میدانها و امواج- الکترونیک فرکانس بالا2. - کارشناسی ارشد نقشه برداری : امواج الکترومانیتیک 3. - کارشناسی ارشد میکروالکترونیک : طراحی مدارهای الکترونيکی در فرکانس بالا 4. - کارشناسی فیزیک : الکترومغناطيس 1 و 2 - فيزيک الکتريسيته و مغناطيس 5. - کارشناسی مهندسی برق : مایکروویو - آنتن - ميدانها و امواج – الکترومغناطيس مهندسی – ریاضی مهندسی - مدارهای الکتريکی 2 – فيزيک الکتريسيته و مغناطيس