خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31737   بروزرسانی: 23-01-1402

Habibollah Zolfkhani

مدیریت

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه   --   رئیس دانشکده مهندسی   -  معاون آموزشی دانشکده مهندسی - رئیس مرکز رشد فناوری - مدیر گروه مهندسی برق