خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28862   بروزرسانی: 01-08-1401

Habibollah Zolfkhani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ايران, ايران, مهندسی برق - مخابرات - میدان و موج , 1384-1379
عنوان رساله : تحليل و طراحی آرايه های آنتنهای ميکرواستريپ ميکروالکترومکانيکی
زمینه رساله : سيستمهای ميکروالکترومکانيکی در فرکانسهای بالا
استاد راهنما : استاد فرخ حجت کاشانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, مهندسی برق - مخابرات - میدان و موج , 1369-1367
عنوان پایان نامه : مخلوط کننده های مايکروويو
زمینه پایان نامه : مدارات مايکروويو
استاد راهنما : دکتر صفی الدين صفوی نائينی

کارشناسی : دانشکاه تهران, ایران, منهدسی برق - مخابران - میدان و موج , 1367-1362
عنوان پایان نامه : کوپلر لانج
زمینه پایان نامه : مایکروویو
استاد راهنما : دکتر فرخ آرزم