خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32017   بروزرسانی: 23-01-1402

Habibollah Zolfkhani
حبيب اله زلف خانی
استادیار

پست الکترونيکی
h.zolfkhani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zolfkhani-habib

تلفن
   (+98) 0241 515   +98 (0) 24 3305 2612

فکس
(+98) 0241 5152609   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، صندوق پستی 45195-313