خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23959   بروزرسانی: 17-02-1399

Jamileh Akhyani
جمیله اخیانی
دانشیار

پست الکترونيکی
j_akhyani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/akhyani-jamileh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2372

فکس
   +98 (0) 24 3228 0098(0)241-320

آدرس 
زنجان - کیلومتر 6 جاده تبریز -دانشگاه زنجان-دانشکده علوم انسانی - گروه ادبیات فارسی- اتاق 37