خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20150   بروزرسانی: 17-02-1399

Jamileh Akhyani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران , 1379-1373

دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زبان و ادبیات فارسی
عنوان رساله : بزم سازی در منظومه های داستانی تا پایان قرن ششم
زمینه رساله : بزم و شادی- ادبیات کلاسیک
استاد راهنما : دکتر ماهیار نوابی