خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23961   بروزرسانی: 17-02-1399

Jamileh Akhyani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  جمیله اخیانی
A Look at the Irony of "Having a cat in a bag" and other Rhetorical uses of "cat in a bag"
نگاهی به کنایة «گربه در انبان داشتن» و د یگر کاربردهای بلاغی «گربه در انبان»
پژوهش های دستوری و بلاغی شماره 23 (1402/12/15صفحات 224-237 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
29.  جمیله اخیانی
A reflection on the explanation of some verses of Khaghani's poems
تأملی در شرح چند بیت از قصاید خاقانی
پژوهشنامه متون ادبی دوره عراقی شماره 4 (1402/10/30صفحات 1-18 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  فاطمه شاهمرادیجمیله اخیانیسیده فریده وجدانی
A comparative study of rhetorical imagery in the story of Bahram Gur in Ferdowsi's Shahnameh and Nezami's Haft-Peykar
بررسی مقایسه‌ای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور شاهنامة فردوسی و هفت‌پیکر نظامی
مطالعات زبانی و بلاغی شماره 32 (1402/05/01صفحات 191-216 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  معصومه سام خانیانیجمیله اخیانی
Manifestation of the Knowledge of ‘Properties of Elements’ in Persian Mythological and Allegorical Stories (Relying on Nozhat Nameh Alaei, Ajayeb almakhluqat, Javaher Nameh Nezami, and Al Abniyeh an Haqayeq Al Adviyeh)
نمودهای دانش «خواص عناصر» در داستان‌های اساطیری و تمثیلی فارسی (با تکیه بر نزهت‌نامۀ علایی، عجایب‌المخلوقات، جواهرنامه و الأبنیه عن حقایق‌الأدویه)
متن شناسی ادب فارسی شماره 58 (1402/04/01صفحات 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  حسن امیری مهرجمیله اخیانیمحرم اسلامیامیر مومنی هزاوه
Unconscious linguistic interference" an unknown phenomenon in Khaghani's poetry
«تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی
پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 24 (1401/12/01صفحات 35-52 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
25.  جمیله اخیانی
Reflection on a Hafez verse: "If the head can be placed on the ground of the beloved threshold, a shout of pride can be raised to the sky."
تأملی در یک بیت حافظ: بر آستان جانان گر سر توان نهادن/گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
پژوهشنامه متون ادبی دوره عراقی شماره 4 (1401/10/15صفحات 1-8 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  جمیله اخیانی
A Critique on the Book: The Poets of Khorasan literary field: an Excerpt undergraduate course in Persian literature
نقدی بر کتاب شاعران حوزة ادبی خراسان گزیده‌ای برای دورة کارشناسی ادبیات فارسی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی شماره 9 (1401/09/30صفحات 73-95 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
23.  جمیله اخیانی
The Correction of verses from Khaghani Shervani
تصحیح ابیاتی از خاقانی شروانی
پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون شماره 1 (1401/04/25صفحات 161-176 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
22.  جمیله اخیانیامیر مومنی هزاوه
Image Symmetry (Hidden Synchronization) in Hafez's Poetry
تقارن تصاویر (قرینه‌سازی پنهان) در شعر حافظ
پژوهشنامه متون ادبی دوره عراقی شماره 1 (1401/03/31صفحات 1-12 

21.  جمیله اخیانی
Correction a few expressions of Kalileh and Demneh
تصحیح چند عبارت از کلیله و دمنه
مطالعات و تحقیقات ادبی شماره 4 (پیاپی 22) (1400/12/01صفحات 7-21 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  جمیله اخیانی
A Critical Look at Shahnameh (1) Shahriyar Namvarnameh (Selected for the Shahnameh Course)
نگاهی به کتاب شاهنامۀ (1) نامورنامۀ شهریار (گزیده‌ای برای درس شاهنامۀ کارشناسی)
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی شماره 9 (1400/09/01صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  جمیله اخیانیبهداد بزن بیرانوندامیر مومنی هزاوه
The Proverb structure of speech is a way of induction of opinion and eliminating the "other" in Sadi's words
ساختار مَثَل‌گونة سخن، شیوه‌ای برای القای نظر و حذف «دیگری» در کلام سعدی
زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز شماره 243 بهار و تابستان 1400 (1400/07/01صفحات 25-45 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  معصومه سام خانیانیجمیله اخیانیمحرم اسلامیمهدی محبتی
The necessity for re-editing Nozhatnāmeh ‘Alā’i
ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت¬نامۀ علایی
تاریخ ادبیات(پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره دوره 13، شماره 2 (1399/07/07صفحات 1-25 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  جمیله اخیانی
A Look at the Book of Four Masters: : An Excerpt for the lesson "Iraqi Literary Poets”
نگاهی به کتاب چهار گوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق»
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی شماره 80 (1399/04/15صفحات 1-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  جمیله اخیانیامیر مومنی هزاوهالهام طارمی
The Comprehensive Review of Using the Conflicting Verbs in Sa’di’s Sonnets
بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی
متن پژوهی ادبی شماره 83 (1399/03/01صفحات 137-174 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  جمیله اخیانی
Contemplation on One of the Tarikh-e Beyhaqi’s Terms: ‘Qafa Daridan’
تأملی بر اصطلاح «قفادریدن» در تاریخ بیهقی
متن شناسی ادب فارسی شماره 46 (1398/08/05صفحات 37-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  جمیله اخیانیسمیه امامی مطلق
the deference between Saeb view about Xezr story with foemer poets iew
نگاه فراهنجار صائب به داستان «خضر»در آیینة اشعارش
فصلنامه مطالعات شبه قاره شماره 29 (1395/12/01صفحات 29-46 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  جمیله اخیانینرگس احمدی
Redefining the Role and Position of the structure of the Gaznavi Dynasty based onTarikh-e-Beyhaqi
باز شناسی نقش و جایگاه غلامان سرایی در ساختار قدرت غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی
تاریخ ادبیات(پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره 3 (1393/09/15صفحات 5-17 
  سایر
بدون هیات تحریریه
12.  جمیله اخیانی
Ta be paye pil e mey bar kabeye aghl amadast: The correcting a line of Khaghani
تا به پای پیل می بر کعبه ی عقل آمده ست: تصحیح بیتی از خاقانی
کتاب ماه ادبیات شماره 200 (1393/03/15صفحات 62-64 
  سایر
بدون هیات تحریریه
11.  جمیله اخیانی
Reviewing the book of Rudaki, the master of poets
نگاهی به کتاب استاد شاعران رودکی
کتاب ماه ادبیات شماره 84 (1393/01/15صفحات 14-19 

10.  جمیله اخیانیمریم شکوریمحرم اسلامی
Stylistics of morphological features of the prose of Bayhaqi History and its comparisons with contemporary Persian
سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر
پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 6 (1392/11/01صفحات 21-37 

9.  جمیله اخیانیاصغر بزن بیرانوند
The Musical Halos in the Meaning of two words in HAFEZ pOETRY
هاله های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت - دانشگاه تهران شماره 1 (1392/05/15صفحات 117-125 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  جمیله اخیانی
Ashk-e Shekarin (The sweet tear)
اشک شکرین
نامه فرهنگستان شماره 8 (1392/05/15صفحات 155-159 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  جمیله اخیانیحمید رضا سلمانی
Abnormalities in the structure of vis-o- ramin
ناهمخوانی های ساختار داستان در ویس و ورامین
کاو شنامه زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه یزد شماره 26 (1392/04/16صفحات 305-320 
  سایر
با هیات تحریریه
6.  جمیله اخیانیحمید رضا سلمانی
Explanation some of problems in tarikhe beyhaghi
توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی
'گزارش میراث شماره 3 (1391/09/16صفحات 13-20 
  سایر
با هیات تحریریه
5.  جمیله اخیانی
Qors-e-garm-o sard-e aseman(complete piece of warm and cold heaven).......
قرص گرم و سرد آسمان( شرحی بر بیتی از خاقانی)
فصلنامه تخصصی اندیشه ادبی (دانشگاه زنجان) شماره 1 (1391/09/10صفحات 35-42 
  سایر
بدون هیات تحریریه
4.  یوسف کرمی چمهجمیله اخیانی
-
نگاهی به نقد و شرح قصاید خاقانی
کتاب ماه ادبیات شماره 67 (1391/08/11صفحات 56-69 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  جمیله اخیانی
Forgotten meaning of qami and qamin shahnameh other classical persian texts
معانی فراموش شده "غمی" و "غمین" در شاهنامه و دیگر متون کهن
نامه فرهنگستان شماره 4 (1390/11/14صفحات 146-155 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  اصغر بزن بیرانوندجمیله اخیانی
-
بیهقی اولین خبرنگار تمام عیار ایرانی
نامه پارسی شماره 54 (1389/08/09صفحات 21-40 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  جمیله اخیانی
-
شرح بیتی از فرخی و منای تازه ای برای واژه کردار
نامه فرهنگستان شماره 2 (1388/07/05صفحات 100-107 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 13. جمیله اخیانینسرین اله وردی
نگاهی به مضمون‌سازی‌های صائب با «خنده»
Take a look at Saeb's themes with "Laughter"
کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی دبیرخانه دائمی کنفرانس, همدان, 1398/12/01 - 1398/12/01
ملی معتبر 12. جمیله اخیانی
بازشناسی دو معنای تازه برای "پند" و "پند دادن"
Recognition of two new meanings for "pand" and "pand dadan"(advice)
-- دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2018-03-07 - 2018-03-08
ملی معتبر 11. جمیله اخیانیمصطفی کریمیحسین فرهنگیان
بازتاب بی مهری غزنویان نسبت به عناصر ایرانی در تاریخ بیهقی
Reflection of the Gaznavian unlike to Irainian elements on Tarik e Beyhaqi
--  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, تهران, 2016-02-17 - 2016-02-18
ملی معتبر 10. جمیله اخیانیمریم کاظم زاده
تا آغوش دریا (نگاه اخلاقی- فلسفی صائب به پدیده ی طبیعی سیل)
ta aqush -e darya (joining with the sea): A moral and philasofical account of Saeb on the phenomenon of flood
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 9. جمیله اخیانیخدابنده لو زهرا
بازتاب منطق‌الطیر عطار در دیوان حافظ
The presence of Moanteghotteyr in Divan of Hafez
-- دانشگاه هرمزگان, بندرعباس, 2014-02-26 - 2014-02-26
ملی معتبر 8. جمیله اخیانی
زلف میگون (تصحیح بیتی از خاقانی)
Zolf-e Meygun (correction to a distich fom Khagani)
-- دانشگاه هرمزگان, بندرعباس, 2014-02-25 - 2014-02-26
بین‌المللی 7. جمیله اخیانیسعید طاهری
نارسائی های گزینش نسخه در گزیده غزلیات سعدی
Insufficiencies of manuscript ions selection in Gozde ghazaliyat e Sadi (selected lyrics of Sadi)
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/13 - 1392/06/15
بین‌المللی 6. جمیله اخیانی
تصحیح بیتی از سنائی
An explanation to verse by Sanai
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/13 - 1392/06/15
ملی معتبر 5. جمیله اخیانیمریم کاظم زاده
بازتاب تربیت دیوانی بیهقی در تاریخ بیهقی
Reflection of nehaghi office training in tarikhe beyhaghi
همایش ملی پژوهش های ادبی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1391/10/05 - 1391/10/06
بین‌المللی 4. جمیله اخیانیاصغر بزن بیرانوند
برتری عقلانی داستان اسفندیار بر سایر داستانهای روئین تنان جهان
Interllectual superiority of Esfandiyar story over others in vulnerable stories
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1391/06/15 - 1391/06/17
بین‌المللی 3. جمیله اخیانییوسف کرمی
بلاغت تصویر سازی با خورشید در شاهنامه
Image making with sun in shahnameh
همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1390/10/03 - 1390/10/05
ملی معتبر 2. جمیله اخیانی
آیینهای عروسی در شاهنامه
wedding ceremonioes in shahnameh
کنگره بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی کاخ نیاوران, تهران, 1387/02/25 - 1387/02/25
ملی معتبر 1. جمیله اخیانی
تاثیرپذیری شاعران سده های بعد از رودکی
Reflection of Roodakis poems in the following centuries poets
همایش بزرگداشت ابوعبدالله محمد بن جعفر رودکی دانشگاه تهران, تهران, 1386/08/01 - 1386/08/02