خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16511   بروزرسانی: 13-12-1402

Setareh Amanifar
ستاره امانی فر
استادیار

پست الکترونيکی
amanifar@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/amanifar-setareh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2458

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی،گروه خاکشناسی، کدپستی 38791-45371