خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16172   بروزرسانی: 09-07-1402

Setareh Amanifar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک , 1393-1388
عنوان رساله : تجزیه پروتئوم گوجه فرنگی میکوریزی شده با دو گونه قارچ گلومرال تحت شرایط تنش سرب
زمینه رساله : مطالعه همزیستی میکوریزی با استفاده از تکنیک پروتئومیک
استاد راهنما : دکتر ناصر علی اصغرزاد، دکتر محمود تورچی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, بیولوژی و تکنولوژی خاک , 1388-1385
عنوان پایان نامه : تأثیر دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر جذب و انتقال سرب در دو گیاه یونجه و سورگوم
زمینه پایان نامه : كاهش تحرك و زيست فراهمي فلزات سنگین تحت همزیستی میکوریز آربوسکولار
استاد راهنما : دکتر ناصر علی اصغرزاد، دکتر نصرت اله نجفی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, خاکشناسی , 1385-1381