خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16172   بروزرسانی: 09-07-1402

Setareh Amanifar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فناوری تهیه کودهای زیستی2. روابط زیستی خاک و گیاه3. ژنتیک ریزجانداران4. میکروبیولوژی خاک پیشرفته 5. میکروبیولوژی خاک6. بیولوژی خاک