خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16172   بروزرسانی: 09-07-1402

Setareh Amanifar

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  زهرا خاصیمحمد صادق عسکریستاره امانی فرکامران مروج
Assessing soil structural quality as an indicator of productivity under semi-arid climate
ارزیابی کیفیت ساختمانی خاک به عنوان یک شاخص باروری در اقلیم نیمه خشک
SOIL & TILLAGE RESEARCH Issue 236 (2024-02-20PP. 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  مروارید همتی تبار لطفی زنجانیستاره امانی فرالهه وطن خواهالهام ملک زاده
Effect of Claroideoglomus etunicatum inoculation on nickel phytoremediation and uptake of some micronutrients by maize (Zea mays L.)
اثر مایه زنی با قارچ Claroideoglomus etunicatum بر گیاه پالایی نیکل و جذب برخی عناصر ریزمغذی توسط گیاه ذرت (Zea mays L.)
مهندسی زراعی دانشگاه چمران اهواز شماره 46-2 (1402/06/30صفحات 159-177 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  مدرس آزادیستاره امانی فرمحسن ثانی خانی
In vitro characterization of the salt tolerance conferred by some plant growth promoting rhizobacteria to liquorice
بررسی درون شیشه تحمل به شوری القا شده توسط برخی ریزوباکتریهای محرک رشد در گیاه شیرین بیان
پژوهش های تولید گیاهی شماره 30-2 (1402/05/30صفحات 183-203 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  سمیه نقدیزهره طغرانگارالهه وطن خواهستاره امانی فرمهناز وفادار
Investigating the effect of arbuscular mycorrhizal fungus on the growth, osmotic adjustment and phosphorus uptake of valerian (Valeriana officinalis L.) under drought stress conditions
بررسی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار روی رشد، تنظیم اسمزی و جذب فسفر گیاه سنبل الطیب تحت شرایط تنش خشکی (.Valeriana officinalis L) تحت شرایط تنش خشکی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 54 (1402/04/28صفحات 53-72 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  الهام یگانه طارمچیالهه وطن خواهزهره طغرانگارستاره امانی فر
Arbuscular Mycorrhiza Alters Metal Uptake and the Physio-biochemical Responses of Glycyrrhiza glabra in a Lead Contaminated Soil
میکوریز آربوسکولار جذب فلز و پاسخ‌های فیزیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در خاک آلوده به سرب را تغییر می‌دهد
Gesunde Pflanzen Issue 75 (2022-10-20PP. 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  نیلوفر حسنیستاره امانی فرمهناز استکی
The effect of chitosan application on some microbial population and eco-physiological indices in a Pb contaminated soil
تاثیر کاربرد کیتوسان بر جمعیت برخی گروه های میکروبی و شناسه های اکوفیزیولوژیک در یک خاک آلوده به سرب
مدیریت خاک و تولید پایدار - انجمن علوم خاک ایران شماره (12)1 (1401/04/30صفحات 81-99 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  ارزو اتش بارمحمد بابااکبری ساریابراهیم مقیسهستاره امانی فر
Removal of Lead and Copper from Aqueous Solution Using Gamma Rays and Titanium Dioxide Nanoparticles
حذف سرب و مس از محلول آبی با استفاده از پرتو گاما و نانو ذره دی‌اکسیدتیتانیوم
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 12 (1399/12/29صفحات 2975-2985 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  محمد صادق عسکریگلناز رستم خانیستاره امانی فرتورج خوش زمان
Evaluation of physical and biological soil quality using spectroscopy in agricultural lands of Zanjan province
ارزیابی کیفیت فیزیکی و زیستی خاک با استفاده از طیفسنجی در اراضی کشاورزی استان زنجان
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 10/1 (1399/09/29صفحات 45-62 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  بیتا دیانتیمسعود ارغوانیعزیزالله خیریستاره امانی فر
Effect of mycorrhizal fungi on morphophysiologycal traits of Teucrium chamaedrys L. under salt stress conditions
اثر قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی Teucrium chamaedrys L. در شرایط تنش شوری
علوم باغبانی ایران شماره 51-3 (1399/09/28صفحات 621-632 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  رقیه نظریان سیرزارالهه وطن خواهستاره امانی فرمهناز وفادار
The effect of salt stress on germination, growth and concentration of glycyrrhizic acid in liquorice (Glycyrrhiza glabra)
اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد و غلظت اسید گلیسریزیک شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.)
علوم و تحقیقات بذر ایران- دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مرتعداری ایران شماره سال هفتم شماره سوم (1399/07/24صفحات 295-309 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  ستاره امانی فرزهره طغرانگار
The efficiency of arbuscular mycorrhiza for improving tolerance of Valeriana officinalis L. and enhancing valerenic acid accumulation under salinity stress
کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار برای بهبود تحمل گیاه سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L. ) و افزایش تجمع اسید والرنیک تحت تنش شوری
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Issue 147 (2020-02-11PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  مریم خدابنده لوستاره امانی فراحسان محسنی فردمحمد صادق عسکری
Evaluation of Symbiosis Efficiency of Arbuscular Mycorrhiza (Rhizophagus intraradices) and Root Endophyte Piriformospora indica under Salinity Stress in Glycirrhiza glabra L.
بررسی کارایی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار ( Rhizophagus intraradices ) و قارچ ریشه زی Piriformospora indica تحت تنش شوری در شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 7:3 (1398/09/30صفحات 40-53 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادنجفی نصرت الهمهناز استکیشاهین اوستانصاحب علی بلندنظر
Evaluation of the effects of mycorrhizal inoculation on lead (Pb) uptake and growth of alfalfa in Pb-contaminated soil
بررسی اثر مایه‌‌زنی میکوریزی بر جذب سرب و رشد گیاه یونجه (Medicago sativa L.) در خاک آلوده به سرب
Iran Agricultural Research Issue  1013-9885 (2019-09-16PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  ستاره امانی فرالهه وطن خواهزهره طغرانگارسمیه اکبری واحد
The Effect of Mycorrhiza-Like Fungus Piriformospora indica on Some Physiological and Biochemical Responses of Alfalfa (Medicago sativa L.) under Water Deficit Stress
تأثیر قارچ شبه میکوریز Piriformospora indica بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم‌آبی
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 29-1 (1398/03/30صفحات 194-206 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  ستاره امانی فرزینب حاجی لوالهه وطن خواهالهام ملک زاده
The effect of methyl jasmonate application on Rhizophagus intraradicessymbiosis efficiency in alfalfa plant under water deficit stress
تاثیر کاربرد متیل جاسمونات بر کارایی همزیستیRhizophagus intraradices در گیاه یونجه تحت تنش کم آبی
مدیریت خاک و تولید پایدار - انجمن علوم خاک ایران شماره 2322-1267 (1398/03/29صفحات 23-43 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  رقیه نظریان سیرزارالهه وطن خواهستاره امانی فرمهناز وفادار
Effects of Methyl Jasmonate on Some Physiological and Biochemical Responses of Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) at Different Salinity Levels
اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت تنش شوری
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 27 (1397/11/14صفحات 59-74 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  ستاره امانی فرمریم خدابنده لواحسان محسنی فردمحمد صادق عسکریمحسن اشرفی
Alleviation of salt stress and changes in glycyrrhizin accumulation by arbuscular mycorrhiza in liquorice (Glycyrrhiza glabra) grown under salinity stress
تعدیل تنش شوری و تغییر در تجمع گلیسریزین توسط میکوریز آربوسکولار در گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY Issue 160 (2019-01-08PP. 25-34 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  مهناز استکیبهمن فرجمندستاره امانی فررقیه برخورداریزهرا احدیانالهام دشتکیمینا محمدلوvander heyden yvan
Classification and authentication of Iranian walnuts according to their geographical origin based on gas chromatographic fatty acid fingerprint analysis using pattern recognition methods
دسته بندی گردوی ایرانی بر اساس منطقه جغرافیایی با استفاده از پروفایل اسید چرب حاصل از کروماتوگرافی گازی و روش های تشخیص الگو در کمومتریکس
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Issue 171 (2017-10-14PP. 251-258 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مهناز استکیسیاوش نوروزیستاره امانی فرزهرا شهسواری
A Simple and Highly Sensitive Method for Quantitative Detection of Methyl Paraben and Phenol in Cosmetics Using Derivative Spectrophotometry and Multivariate Chemometric Techniques
روشی ساده و حساس برای آنالیز کمی متیل پارابن و فنل در محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از اسپکترومتری و روش های آنالیز چند متغیره در کمومتریکس
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY Issue 64 (2017-01-09PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  پریسا علمداریستاره امانی فر
Land Suitability Classification of East Azerbaijan Research Station for Tomato, Potato, Onion and Bean
کلاس بندی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی آذربایجان شرقی برای محصولات گوجه فرنگی, سیب زمینی، پیاز و لوبیا
International journal of Agricultural managment and Development دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری انجمن اقتصاد کشاو Issue 6(1) (2016-03-11PP. 117-122 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  ویدا کامرانیپریسا علمداریستاره امانی فر
The relationships between some soil characteristics and abundance of arbuscular mycorrhizal fungi spores
بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های خاک و فراوانی اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار
International Journal of Biosciences Issue  Vol. 5, No. 4 (2014-08-30PP. 263-268 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادم تورچیمهدی زارعی
Lead phytotoxicity on some plant growth parameters and proline accumulation in mycorrhizal tomato (Lycopersicon esculentum L.)
اثر سمی سرب بر برخی ویژگی های رشدی و تجمع پرولین در گیاه گوجه فرنگی میکوریزی
International Journal of Biosciences Issue  Vol. 4, No. 10 (2014-05-18PP. 80-88 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 43. الهه ندرلوستاره امانی فررقیه همتی
اثر برهمکنش Trichoderma virens و قارچ آربوسکولار میکوریزا بر رشد گیاه ذرت و نسبت¬ K+/Na+ وCa2+/Na+ تحت تنش شوری
The effect of interaction between Trichoderma virens and arbuscular mycorrhizal fungus on growth of maize plant and K+/Na+ and Ca2+/Na+ ratios under salinity stress
کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1402/03/03 - 1402/03/05
ملی معتبر 42. مهدی عباسیستاره امانی فراکبر حسنیالهام ملک زاده
اثر کاربری زمین بر پراکنش ریزجانداران حل¬کننده فسفات و فعالیت آنزیم فسفاتاز
Land use effect on the distribution of phosphate solubilizing microorganisms and soil phosphatase activity
کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1402/03/03 - 1402/03/05
ملی معتبر 41. سمیه محمدیالهه وطن خواهستاره امانی فرزهره طغرانگار
بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار بر سیستم آنتی اکسیدان گیاه شیرین بیان تحت تنش کم آبی
Effect of arbuscular mycorrhizal fungus on antioxidant system of liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) under drought stress
همایش ملی گیاهان دارویی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, کرمان, 1400/12/17 - 1400/12/18
ملی معتبر 40. زهرا خاصیمحمد صادق عسکریستاره امانی فرکامران مروج
مقایسه کارایی دو روش ارزیابی بصری ساختمان خاک در برخی اراضی کشاورزی استان زنجان
Comparing the efficiency of two methods of visual evaluation of soil structure in some agricultural lands of Zanjan province
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب ایران و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-20
ملی معتبر 39. مهری عبدیستاره امانی فررقیه همتی
بررسی اثر تلقیح میکوریزی بر رشد و محتوای کلروفیل و پرولین گیاه سورگوم در خاک آلوده به نیکل
Evaluation of the effects of mycorrhizal inoculation on growth, and chlorophyll and proline content of sorghum in Ni-contaminated soil
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب ایران و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-20
ملی معتبر 38. صدیقه بیگدلیستاره امانی فرمحمد صادق عسکریرقیه همتی
تاثیر قارچ اندوفیت Trichoderma viride بر رشد و محتوای پرولین و مالون دی آلدهید گیاه ذرت تحت تنش کادمیم
Effect of endophytic fungus Trichoderma viride on growth, proline and malondialdehyde content of maize plant under cadmium stress
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب ایران و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-20
بین‌المللی 37. سمیه محمدیالهه وطن خواهستاره امانی فرزهره طغرانگار
اثر قارچ میکوریز آربوسکوالر در بهبود پارامترهای رشد Glycyrrhiza glabra L. تحت تنش خشکی
Effect of mycorrhizal arbuscular fungi in improvement of the growth parameters of Glcyrrhiza glabra L. under drought stress
International Conference of Biology انجمن زیست شناسی و دانشگاه سمنان, سمنان, 2021-02-16 - 2021-02-19
ملی معتبر 36. سمیه نقدیزهره طغرانگارالهه وطن خواهمهناز وفادارستاره امانی فر
اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی پاسخ های آنتی اکسیداتیو گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) تحت تنش کم‌آبی
Effect of arbuscular mycorrhizal fungus on some antioxidative responses of Valerian (Valeriana officinalis L.) under drought stress
-- دانشگاه اصفهان-قطب آنتی اکسیدان های گیاهی دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2021-01-06 - 2021-01-07
ملی معتبر 35. مدرس آزادیستاره امانی فرمحسن ثانی خانی
اثر ریزوباکتریهای محرک رشد بر پرولین و برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانت در گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری
Effect of plant growth promoting rhizobacteria on proline and some antioxidant enzymes of liquorice under salt stress
-- دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2021-01-06 - 2021-01-07
بین‌المللی 34. سمیه نقدیزهره طغرانگارالهه وطن خواهمهناز وفادارستاره امانی فر
بررسی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و پارامترهای رشدی Valeriana officinalis L. تحت تنش کم‌آبی
The effect of arbuscular mycorrhizal fungus on photosynthetic pigments and growth parameters of Valeriana Officinalis L. under water-deficit stress
International Conference of Biology انجمن زیست شناسی ایران, سمنان, 2020-09-11 - 2020-09-12
ملی معتبر 33. الهام یگانه طارمچیالهه وطن خواهزهره طغرانگارستاره امانی فر
اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر پارامترهای رشد گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت سطوح مختلف روی
Effect of arbuscular mycorrhizal fungus on growth parameters of liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) under different zinc levels
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد و انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, یزد, 1398/08/01 - 1398/08/02
ملی معتبر 32. زهره طغرانگارالهه وطن خواهمهناز وفادارستاره امانی فر
اثر غلظت‌های مختلف سرب بر برخی پارامترهای رشد در گیاه سنبل‌الطیب
The effect of different concentrations of lead on some growth parameters in valerian plant
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران و گروه زیست شناسی دانشگاه یزد, یزد, 1398/08/01 - 1398/08/02
ملی معتبر 31. الهام یگانه طارمچیالهه وطن خواهزهره طغرانگارستاره امانی فر
اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر پارامترهای رشد گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت تنش سرب
Effect of arbuscular mycorrhizal fungus on growth parameters of liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) under lead stress
Iranian Soil Science Congress انجمن علوم خاک ایران، دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 30. زهره طغرانگارستاره امانی فر
بررسی اثر قارچ Funneliformis mosseae بر محتوای اسید والرنیک گیاه سنبل الطیب تحت تنش شوری
Evaluation the effect of Funneliformis mosseae on valerenic acid content of Valeriana officinalis L. under salt stress
کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1397/06/14 - 1397/06/15
ملی معتبر 29. زهره طغرانگارستاره امانی فر
تأثیر قارچ Rhizophagus intraradices بر نسبت Ca/Mg و Ca/Na در گیاه سنبل الطیب تحت تنش شوری
Effect of Rhizophagus intraradices on Ca/Mg and Ca/Na ratios in Valeriana officinalis L. under salinity stress
کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1397/06/14 - 1397/06/15
ملی معتبر 28. زهره طغرانگارستاره امانی فر
اثر قارچ Funneliformis mosseae بر محتوی سدیم و پتاسیم درگیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) تحت تنش شوری
The effect of Funneliformis mosseae on Na+ and K+ content of Valeriana officinalis L. under salt stress
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 27. رقیه نظریان سیرزارالهه وطن خواهستاره امانی فرمهناز وفادار
بررسی محتوای گلیسیریزین گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری
Evaluation of glycyrrhizin content of licorice under salt stress
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 26. زینب حاجی لوستاره امانی فرالهه وطن خواه
اثر همزیستی میکوریز آربوسکولار و متیل جاسمونات بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه یونجه تحت تنش کم آبی
Effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis and methyl jasmonate on photosynthetic pigments content under water deficit stress
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
ملی معتبر 25. مدرس آزادیستاره امانی فرمحسن ثانی خانی
بررسی استقرار درون شیشه ای گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)
Investigation of in vitro establishment of Glycyrrhiza glabra
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 24. الهه وطن خواهسمیه اکبری واحدستاره امانی فرزهره طغرانگار
اثر قارچ شبه میکوریزی Piriformospora indica بر محتوای برخی عناصر معدنی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبی
The effect of Piriformospora indica, like mycorrhizal fungi, on mineral elements content of Medicago sativa L. under drought stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 23. الهه وطن خواهسمیه اکبری واحدستاره امانی فرزهره طغرانگار
تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی پاسخ های بیوشیمیایی گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش خشکی
Effect of endophytic fungus, Piriformospora indica, on biochemical responses of Medicago sativa L. under drought stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 22. سمیرا سکوتیاحمد گلچینستاره امانی فرطاهره منصوری
تاثیرکیفیت بقایای برگی پنج گونه گیاهی جنگلی بر هدررفت کربن آلی
The effects of plant Litter quality on Loss of organic carbon during incubation
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 21. ستاره امانی فرزهره طغرانگار
تاثیر قارچ میکوریزی Rhizophagus intraradices بر برخی پارامترهای رشدی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L ) تحت تنش شوری
Effect of Rhizophagus intraradices on some growth parameters and photosynthetic pigments of Valeriana officinalis L. under salt stress
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 20. زهره طغرانگارستاره امانی فر
تاثیر قارچ Funneliformis mosseae بر برخی ویژگی های ریخت شناسی و محتوای پرولین گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis L) تحت تنش شوری
The Effect of Funneliformis mosseae on morphological parameters and proline content of Valeriana officinalis L. under salt stress
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 19. مریم خدابنده لوستاره امانی فراحسان محسنی فردمحمد صادق عسکری
تاثیر قارچ Funneliformis mosseae بر برخی پارامترهای رشدی و نشت الکترولیت گیاه شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L) تحت تنش شوری
Effect of Funneliformis mosseae on some growth parameters and electrolyte leakage of Glycyrrhiza glabra L. under salt stress
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 18. سمیه اکبری واحدالهه وطن خواهستاره امانی فرزهره طغرانگار
تاثیر قارچ Piriformospora indica بر برخی پارامترهای رشدی و غلظت آهن و روی گیاه یونجه طی تنش خشکی
The Effect of Piriformospora indica on Growth and Fe and Zn Concentration in Medicago sativa L. under Drought Stress
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2017-05-11 - 2017-05-11
ملی معتبر 17. رقیه نظریان سیرزارالهه وطن خواهستاره امانی فرمهناز وفادار
اثر متیل جاسمونات بر برخی پارامترهای رشدی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت سطوح مختلف شوری
Effects of Methyl Jasmonate on Some Growth Parameters and Photosynthetic Pigments of Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) at Different Salinity Levels
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2017-05-11 - 2017-05-11
ملی معتبر 16. کماله اقامحمدی خیاویمحمد امیر دلاورستاره امانی فرپریسا علمداریآرمان نادری
آزادسازی پتاسیم از کانی ورمیکولیت تحت تأثیر باکتری حل¬کننده سیلیکات و قارچ اکتومیکوریز در محیط ریزوسفر گیاه یونجه
-
همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دانشگاه اردکان, اردکان, 1396/02/20 - 1396/02/21
بین‌المللی 15. سمیه اکبری واحدالهه وطن خواهستاره امانی فرزهره طغرانگار
تاثیر قارچ Priformospora indica بر شاخص های رشد گیاه یونجه تحت تنش خشکی
The effect of Piriformospora indica on growth parameters of alfalfa under drought stress
International Conference of Biology انجمن زیست شناسی ایران, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
ملی معتبر 14. ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادم تورچیمهدی زارعی
بررسی رشد رویشی گیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار
Investigation of vegetative growth of inoculated tomato with two species of arbuscular mycorrhizal fungi
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 13. ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادم تورچیمهدی زارعی
بررسی اثر قارچ Rhizophagus irregularis بر بیان پروتئین شوک حرارتی در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش سرب: تکنیک پروتئومیکس
Investigation of Rhizophagus irregularis effect on heat shock protein (HSP) accumulation in tomato roots under lead stress: a proteomic study
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 12. ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادم تورچیمهدی زارعی
بررسی اثر قارچ Rhizophagus irregularis بر بیان پروتئین انتقال دهنده قند در گیاه گوجه فرنگی: تکنیک پروتئومیکس
Investigation of Rhizophagus irregularis effect on sugar transporter protein accumulation in mycorrhizal tomato roots: a proteomic study
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 11. ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادم تورچیمهدی زارعی
بررسی تغییر بیان پروتئین های درگیر در مسیرگلیکولیز در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش سرب: تکنیک پروتئومیکس
Effect of lead stress on expression of glycolytic enzymes in tomato roots: a proteomic study
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 10. ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادم تورچیمهدی زارعی
تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر نشت الکترولیت و شاخص مقاومت گیاه گوجه فرنگی تحت تنش سرب
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on electrolyte leakage and tolerance index of tomato plants under lead stress
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله, تهران, 1394/06/04 - 1394/06/05
ملی معتبر 9. ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادم تورچیمهدی زارعی
تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر تجمع و انتقال سرب در گیاه گوجه فرنگی
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on lead translocation and accumulation in tomato plant
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله, تهران, 1394/06/04 - 1394/06/05
ملی معتبر 8. ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادم تورچیمهدی زارعی
بررسی فراوانی آربوسکول و محتوای روی و فسفر گیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار
Investigation of arbuscule abundance, P and Zn content in tomato inoculated with two species of arbuscular mycorrhizal fungi
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 7. ستاره امانی فرناصر علی اصغرزادالهام ملک زاده
بررسی امکان هم زیستی و ارزیابی تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica در گیاه شبدر سفید
Possible symbiosis and evaluation of endophytic fungus Piriformospora indica effects in Trifolium repens L.
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 6. فیروزه نورمندی پورمحمد امیر دلاورستاره امانی فر
بررسی برخی خصوصیات حاصلخیزی و بیولوژیکی ورتیسول های استان کرمانشاه
Assessment of some fertility and biological characteristics of vertisols in Kermanshah province
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 5. فیروزه نورمندی پورمحمد امیر دلاورستاره امانی فر
بررسی خصوصیات شیمیایی خاک های ورتی سول در استان آذربایجان غربی
Assessment of chemical properties of vertisols in west azerbaijan province
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 4. فیروزه نورمندی پورمحمد امیر دلاورستاره امانی فر
بررسی برخی خصوصیات حاصلخیزی و بیولوژیکی ورتی سول های استان آذربایجان غربی
Assessment of some fertility and biological characteristics of vertisols in West Azerbaijan province
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 3. ستاره امانی فرندا اسدی خلیلیم تورچیعلی بنده حقناصر علی اصغرزادمهدی زارعی
اثر قارچ گلوموس موسه بر بیان پروتئین مقاومت به بیماری ها در گیاه گوجه فرنگی: بررسی الگوی الکتروفورز دو بعدی
Effect of Glomus mosseae on disease resistant protein expression in tomato plant: Two-dimensional electrophoresis pattern investigation
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-01-29 - 2015-01-29
ملی معتبر 2. ستاره امانی فرندا اسدی خلیلیم تورچیعلی بنده حقناصر علی اصغرزادمهدی زارعی
اثر تنش سرب بر بیان آنزیم های درگیر در متابولیسم کربوهیدرات ها در ریشه گیاه گوجه فرنگی میکوریزی: بررسی الگوی الکتروفورز دوبعدی
Effect of lead stress on expression of carbohydrate metabolism enzymes in mycorrhizal tomato roots: Two-dimensional electrophoresis pattern investigation
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-01-29 - 2015-01-29
ملی معتبر 1. ستاره امانی فرندا اسدی خلیلیم تورچیعلی بنده حقناصر علی اصغرزادمهدی زارعی
اثر تنش سرب بر بیان آنزیمهای درگیر در سنتز اسید آمینه ها در ریشه گیاه گوجه فرنگی: بررسی الگوی الکتروفورز دوبعدی
Effect of lead stress on expression of amino acid metabolism enzymes in tomato roots: Two-dimensional electrophoresis pattern investigation
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-01-29 - 2015-01-29