خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37540   بروزرسانی: 23-07-1400

Seyyed Aliasghar Arjmandi

Publications in Journals

International ISC12.  علی شادپور، سید اصغر ارجمندی 
ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه بزرگ مقیاس با نسبت دهانه‌های متفاوت
مهندسی عمران امیرکبیر  در دست چاپ 1400.   [Abstract ]
International ISC11.  امیرحسین فتح الله پور، سید اصغر ارجمندی، احسان تفکری
اثر اندرکنش سازه– خاک– سازه بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی کوتاه، میان و بلند‌مرتبه
مهندسی عمران امیرکبیر  در دست چاپ 1400.   [Abstract ]
International ISC10.  سید اصغر ارجمندی، ساعد رضایی
محاسبه شکل مدهای سیستم سازه – سیال به روش تکرار زیرفضا با انتقال تهاجمی
مهندسی سازه و ساخت دوره 7 شماره 1 (1399) .  [Abstract ]
International ISC9.  سید اصغر ارجمندی،  محمدرضا حیدری 
کاهش ارتعاشات سکوهای فراساحلی جاکت تحت نیروهای امواج نامنظم با استفاده از سیستم های جداساز با میراگر
فصلنامه علمی دریا فنون دوره 5 شماره 4 (1397صفحات 83-100.  [Abstract ]
International-ISI8.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Vahid Lotfi
Computing mode shapes of fluid-structure systems using subspace iteration methods
Scientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering Vol. 18 Issue 6 (2011PP. 1159-1169 DOI: DOI: 10.1016/j.scient.2011.09.011.  [Abstract ]
International ISI7.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Maryam Yousefi,
Numerical Modeling of Seismic Behavior of Retrofitted RC Beam-Column Joints
Civil Engineering Journal Vol. 4 Issue 7 (2018PP. 1728-1737 DOI: 10.28991/cej-03091108.  [Abstract ]
International ISI6.  Hossein Kalantari, Kiarash Nasserasadi, Seyyed Aliasghar Arjmandi 
Seismic vulnerability study of Soltaniyeh dome using nonlinear static and dynamic analyses
International Journal of Advanced Structural Engineering Vol. 10 (2018PP. 367-380 DOI: https://doi.org/10.1007/s40091-018-0203-. 
International ISI5.  Somayeh Sadighian, Mahnaz Abbasi, Seyyed Aliasghar Arjmandi, Hassan Karami
Dye removal from water by zinc ferrite-graphene oxide nanocomposite
Progress in Color, Colorants and Coatings Vol. 11 Issue 2 (2018PP. 85-92 DOI: 10.30509/pccc.2018.75743. 
International-ISI4.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Vahid Lotfi
Dynamic analysis of structures in frequency domain by a new set of Ritz vectors
Structural engineering & mechanics Vol. 39 Issue 5 (2011PP. 703-716 DOI: DOI : 10.12989/sem.2011.39.5.703.  [Abstract ]
International-ISI3.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Vahid Lotfi
Comparison of three efficient methods for computing mode shapes of fluid-structure interaction systems
Arabian journal for science and engineering Vol. 38 Issue 4 (2013PP. 787-803 DOI: DOI :10.1007/s13369-013-0523-3.  [Abstract ]
International-ISC2.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Vahid Lotfi
New Ritz vectors for dynamic analysis of structures in frequency domain
Journal of Faculty of Engineering, University of Tehran Issue 1 (2007PP. 10-26 DOI: 1. 
International-ISC1.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Vahid Lotfi
An investigation on the accuracy of the sommerfeld B.C. in dynamic analysis of concrete gravity dams
International Journal of Science & Technology (Amirkabir) Issue 29 (2008PP. 37-25 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


National 16. امید دائمی، محمد خان محمدی، سید اصغر ارجمندی
بررسی و مقایسه مقاومت فشاری و چگالی بتن سبک سازه ای ساخته شده با میکروسیلیس و پودر سنگ

ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران-ایران, 23 - 24 خرداد 1398.  
National 15. محمد خان محمدی، امید دائمی، سید اصغر ارجمندی
بررسی تاثیر مدول نرمی ماسه بر مقاومت فشاری و روانی و وزن مخصوص بتن

ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران-ایران, 23 - 24 خرداد 1398.  
National 14. مریم یوسفی، سید اصغر ارجمندی
مدلسازی عددی اتصال تیر به ستون بتن مسلح قبل و بعد از مقاوم سازی با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی مصالح

پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران-ایران, 13 - 14 دي 1396.  
International 13. سید کیوان کاشانی، سید اصغر ارجمندی
ارزیابی عملکرد سازه های بتنی پس از اعمال روش های مختلف مقاوم سازی

چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری


تهران-ایران, 7 - 9 دي 1395.  
National 12. سید اصغر ارجمندی، امیر نجف پور
بررسی عملکرد لرزهای سازههای فولادی مهاربندی شده دارای عقب نشینی در ارتفاع

همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار


تهران-ایران, 16 بهمن 1393.  
International 11. سید اصغر ارجمندی، حسین کلانتری
ارزیابی الگوهای رشد و گسترش ترک در سد قوسی OHKURA و برج آبگیر متصل به آن تحت زلزله

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته


تهران-ایران, 17 اسفند 1394.  
International 10. سید اصغر ارجمندی، میر حسن موسوی اصل، مرضیه سیف
ارزیابی کارآیی تسلیح خارجی پل سنگی قافلانکوه با شبیه سازی عددی

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته


تهران-ایران, 17 اسفند 1394.  
National 9. سید اصغر ارجمندی
تحلیل طیفی سیستم برج آبگیر و مخزن با در نظر گرفتن دقیق اندرکنش سازه و سیال مطالعه موردی برج آبگیر سد مراش، زنجان، ایران

اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران


انجمن مهندسی سازه ایران, تهران-ایران, 21 - 22 دي 1393.  
National 8. سید اصغر ارجمندی
تحلیل اندرکنش سازه و سیال نیمه بینهایت در حوزه زمان با استفاده از مدل آرما

اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران


انجمن مهندسی سازه ایران, تهران-ایران, 21 - 22 دي 1393.  
National 7. سعید شهبازی، سید اصغر ارجمندی
ارزیابی تاثیر مقاوم سازی انجام شده بر روی پل قافلانکوه با تحلیل بار افزون

پنجمین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران-ایران, 13 - 14 دي 1396.  
International 6.  حسین کلانتری؛ کیارش ناصراسدی؛ سید اصغر ارجمندی
evaluation of seismic behaviour of Soltanieh dome under seismic vibration
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست
جهاد دانشگاهیی, تهران-ایران, 26 February 2016.  
International 5. سارا ظل طاعت؛ سید اصغر ارجمندی
A simple formulation 4 node shell element for static and dynamic analysis of thin walled structures

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران


دانشگاه حکیم سبزواری, تهران-ایران, 27 May 2016.  
International 4.  ساعد رضایی؛ سید اصغر ارجمندی
Computing mode shapes of dam reservoir systems using subspace iteraton method, a review and development
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
دانشگاه حکیم سبزواری, تهران-ایران, 27 May 2016.  [Abstract ]
International 3.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Vahid Lotfi
Dynamic analysis of structures using new Ritz vectors
ICCE 2006: 7th International Congress on Civil Engineering
Tarbiat Modarres University, Tehran-Iran, 1 - 3 May 2006.  
International 2.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Vahid Lotfi
Coupled and decoupled modal approaches for dynamic analysis of concrete gravity dams in frequency domain
ICCE 2006, 7th International Congress on Civil Engineering
Tarbiat Modarres University, Tehran-Iran, 1 - 3 May 2006.  
International 1.  Seyyed Aliasghar Arjmandi, Vahid Lotfi
Dynamic Analysis of Structures Including Soil-Structure Interaction Using Ritz Method in Frequency Domain
TCLEE 2009: Lifeline Earthquake Engineering in a Multihazard Environment
ASCE, Oakland, California-United States, 28 June - 1 July 2009.