خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38841   بروزرسانی: 23-07-1400

Seyyed Aliasghar Arjmandi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  امیرحسین فتح الله پوراحسان تفکریسید اصغر ارجمندی
Structure–Soil–Structure Interaction effects on Seismic Response of Adjacent High-Rise Structures Equipped with Optimized Tuned Mass Damper
اثرات اندرکنش سازه– خاک- سازه بر پاسخ لرزه ای سازه های بلند مرتبه مجاور مجهز به میراگر جرمی تنظیم‌شده بهینه
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 1 (1402/02/01صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  امیرحسین فتح الله پوراحسان تفکریسید اصغر ارجمندی
The effects of structure-soil-structure interaction on seismic response of high-rise buildings equipped with optimized tuned mass damper
اثرات اندرکنش سازه - خاک - سازه بر پاسخ لرزه ای ساختمانهای بلندمرتبه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شده بهینه
Structures شماره 50 (1402/01/26صفحات 998-1010 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  سید محمد شعاعیسید اصغر ارجمندیسید احمد میر باقری
Enhancing the CE‑QUAL‑W2 to model dissolved lead transport and transformation in dam reservoirs: a case study of Shahid Rajaei Dam reservoir, north part of Iran
Enhancing the CE‑QUAL‑W2 to model dissolved lead transport and transformation in dam reservoirs: a case study of Shahid Rajaei Dam reservoir, north part of Iran
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Issue doi.org/10.1007/s11356-022-198 (2022-03-21PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  علی شادپورسید اصغر ارجمندی
Seismic performance assessment of special concentrically mega braced frames with different spans ratio
ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه بزرگ مقیاس با نسبت دهانه‌های متفاوت
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 53 (1400/07/15صفحات 1-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  امیرحسین فتح الله پورسید اصغر ارجمندیاحسان تفکری
Structure – Soil – Structure Interaction (SSSI) effects on seismic responses of low-, mid- and high-rise steel moment resisting frame structures
اثر اندرکنش سازه– خاک– سازه بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی کوتاه، میان و بلند‌مرتبه
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 1 (1400/04/01صفحات 1-27 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  سید اصغر ارجمندیساعد رضایی
Computing mode shapes of fluid-structure systems using subspace iteration method with aggressive shifting technique
محاسبه شکل مدهای سیستم سازه – سیال به روش تکرار زیرفضا با انتقال تهاجمی
مهندسی سازه و ساخت- انجمن مهندسی سازه ایران شماره 7 (1399/03/01صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  سید اصغر ارجمندیمحمدرضا حیدری
Vibration control of jacket offshore platforms subjected to irregular wave loads using damping isolation system
کاهش ارتعاشات سکوهای فراساحلی جاکت تحت نیروهای امواج نامنظم با استفاده از سیستم های جداساز با میراگر
دریا فنون شماره 14 (1397/10/01صفحات 83-100 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  حسین کلانتریکیارش ناصر اسدیسید اصغر ارجمندی
Seismic vulnerability study of Soltaniyeh dome using nonlinear static and dynamic analyses
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای گنبد سلطانیه با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی
International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب Issue ۱۰ (2018-11-16PP. 367-380 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  حسین کلانتریکیارش ناصر اسدیسید اصغر ارجمندی
Seismic vulnerability study of Soltaniyeh dome using nonlinear static and dynamic analyses
مطالعه آسیب پذیری لرزه ای گنبد سلطانیه با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی
International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب Issue 10 (2018-09-01PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
5.  سید اصغر ارجمندیمریم یوسفی
Numerical Modeling of Seismic Behavior of Retrofitted RC Beam-Column Joints
مدلسازی عددی رفتار لرزه ای اتصال مقاوم سازی شده تیر به ستون بتن مسلح
Civil Engineering Journal Issue 4 (2018-07-01PP. 1728-1737 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  سمیه صدیقیانمهرداد عباسیسید اصغر ارجمندیحسن کرمی
Dye removal from water by zinc ferrite-graphene oxide nanocomposite
رنگ زدایی از آب توسط نانوکامپوزیت اکسید گرافن - آهن - روی
Progres in color colorants and coatings فناوری در رگ رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها -پژوهشکده صنایع رنگ ایران Issue 11 (2018-03-01PP. 85-92 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  سید اصغر ارجمندیوحید لطفی
Comparison of Three Efficient Methods for Computing Mode Shapes of Fluid-Structure Interaction Systems
-
Arabian Journal for Science and Engineering Issue 38 (2013-03-15PP. 787-803 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  سید اصغر ارجمندیوحید لطفی
Computing mode shapes of fluid-structure systems using subspace iteration methods
-
Scientia Iranica Issue 18 (2011-12-15PP. 1159-1169 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  سید اصغر ارجمندیوحید لطفی
Dynamic analysis of structures in frequency domain by a new set of Ritz vectors
-
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Issue 39 (2011-09-15PP. 703-716 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 16. امید دائمیمحمد خان محمدیسید اصغر ارجمندی
بررسی و مقایسه مقاومت فشاری و چگالی بتن سبک سازه ای ساخته شده با میکروسیلیس و پودر سنگ
Investigation and Comparison of Compressive Strength and Density of Lightweight Structural Concrete Made of Micro Silica and Stone Powder
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1398/02/12 - 1398/02/13
ملی معتبر 15. محمد خان محمدیامید دائمیسید اصغر ارجمندی
بررسی تاثیر مدول نرمی ماسه بر مقاومت فشاری و روانی و وزن مخصوص بتن
Investigation on Fineness Modulus of Sand on the Compressive Strength, Slump and Specific Weight of Concrete
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1398/02/12 - 1398/02/13
ملی معتبر 14. سعید شهبازیسید اصغر ارجمندی
ارزیابی تاثیر مقاوم سازی انجام شده بر روی پل قافلانکوه با تحلیل بار افزون
Investigating strengthening effects for Ghaflankooh masonry arch bridge with pushover analysis
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1396/10/13 - 1396/10/14
ملی معتبر 13. مریم یوسفیسید اصغر ارجمندی
مدلسازی عددی اتصال تیر به ستون بتن مسلح قبل و بعد از مقاومسازی با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی مصالح
Numerical modeling of RC Beam to Column Connection considering material nonlinearities after strengthening
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1396/10/13 - 1396/10/14
بین‌المللی 12. سیدکیوان کاشانیسید اصغر ارجمندی
ارزیابی عملکرد سازه های بتنی پس از اعمال روش های مختلف مقاوم سازی
Evaluating performance of concrete structures after different kinds of rehabilitation
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه دایمی کنفرانس, تهران, 1395/10/07 - 1395/10/09
بین‌المللی 11. سارا ظل طاعتسید اصغر ارجمندی
یک فرمول بندی ساده برای المان چهار گرهی پوسته جهت تحلیل های استاتیکی و دینامیکی سازه های جدار نازک
A simple formulation 4 node shell element for static and dynamic analysis of thin walled structures
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری, تهران, 1395/03/07 - 1395/03/07
بین‌المللی 10. ساعد رضاییسید اصغر ارجمندی
محاسبة شکل مودهای سیستم سد و مخزن به روش زیرفضا؛ بررسی روش¬های پیشین و توسعه
Computing mode shapes of dam reservoir systems using subspace iteraton method, a review and development
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری, تهران, 1395/03/07 - 1395/03/07
بین‌المللی 9. حسین کلانتریکیارش ناصر اسدیسید اصغر ارجمندی
ارزیابی رفتار لرزه ای گنبد سلطانیه تحت ارتعاشات زلزله
evaluation of seismic behaviour of Soltanieh dome under seismic vibration
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط جهاد دانشگاهی, تهران, 1394/12/07 - 1394/12/07
بین‌المللی 8. سید اصغر ارجمندیحسین کلانتری
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮک در ﺳﺪ ﻗﻮﺳﯽ و ﺑﺮج آﺑﮕﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺗﺤﺖ زﻟﺰﻟﻪ
Crack propagation analysis of Ohkura arch dam and its intake tower
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی, تهران, 1394/12/07 - 1394/12/07
بین‌المللی 7. سید اصغر ارجمندیمیر حسن موسوی اصلمرضیه سیف
ارزیابی کارآیی تسلیح خارجی پل سنگی قافلانکوه با شبیه سازی عددی
Performance evaluation of near-surface reinforcement of Gaflankouh bridge- a numerical simulation
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی, تهران, 1394/12/07 - 1394/12/07
ملی معتبر 6. سید اصغر ارجمندیامیر نجف پور
بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده دارای عقب نشینی در ارتفاع
Seismic Performance Evaluation of Steel Braced Frames Including Set-Back
همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین , تهران, 1393/11/16 - 1393/11/16
ملی معتبر 5. سید علی اصغر ارجمندی
تحلیل طیفی سیستم برج آبگیر و مخزن با در نظر گرفتن دقیق اندرکنش سازه و سیال مطالعه موردی برج آبگیر سد مراش، زنجان، ایران
Spectrum Analysis of Intake tower- reservoir system including rigorous fluid structure interaction
== انجمن علمی مهندسی سازه ایران, تهران, 2015-01-11 - 2015-01-12
ملی معتبر 4. سید علی اصغر ارجمندی
تحلیل اندرکنش سازه و سیال نیمه بینهایت در حوزه زمان با استفاده از مدل آرما
Analysing semi infinite fluid structure interaction in time domain using Arma model
== انجمن مهندسی سازه ایران, تهران, 2015-01-11 - 2015-01-12
بین‌المللی 3. سید اصغر ارجمندیوحید لطفی
تحلیل دینامیکی سازه ها با در نظر گرفتن اندرکنش خاک سازه به روش ریتز در حوزه فرکانس
Dynamic analysis of structures including soil-srtucture interaction using Ritz method in frequency domain
Lifeline Earthquake Engineering in a Multi-hazard Environment کالیفرنیا, United States, 2009-06-28 - 2009-07-01
بین‌المللی 2. سید اصغر ارجمندیوحید لطفی
تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس به روش بردارهای ریتز نوین
New set of Ritz vectors for dynamic analysis of structures
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران, تهران, 1385/02/18 - 1385/02/20
بین‌المللی 1. سید اصغر ارجمندیوحید لطفی
روش‌های مدی درگیر و غیردرگیر برای تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی در حوزة فرکانس
Coupled and decoupled modal approaches for dynamic analysis of concrete gravity dams in frequency domain
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران, تهران, 1385/02/18 - 1385/02/20